ИЗГЛЕД ПРАВОСЛАВНЕ И КАТОЛИЧКЕ КАПЕЛЕ
 
ИЗГЛЕД КАПЕЛЕ, OKO 1935.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД КОНТУМАЦКИХ КАПЕЛА У ГРАДСКОМ ПАРКУ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД КАПЕЛЕ СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА
 
 

Cultural monument
Quarantine Chapel of the Holy Archangels Michael and Gabriel,
3, Gradski park (Town Park)

Споменик културе
Контумацка капела Св. Арханђела Михаила и Гаврила,
Градски парк 3

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1786 as the Orthodox chapel of the Quarantine by the merchant and soap producer from Zemun, Teodor Toša Apostolović, it is single-nave church in form of a Greek cross with two-storey belfry. It was designed in baroque style and its plan underlines the specific function of a quarantine church. The spaces of the western part, closed to the nave, were intended for the travellers in quarantine. Beside its visual, spatial and historic values, the church is also important as one of the two preserved building of the former Quarantine, founded in 1730, a strategic economic and sanitary institution of Zemun, located then on the borderline between the two empires. The iconostasis was painted by the icon painters from Zemun, Dimitrije Bratoglić and Konstantin Lekić. The inventory of movable objects contains valuable paintings from the eighteenth and the beginning of the nineteenth centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је 1786. године као православна капела Контумаца. Саградио ју је земунски трговац и сапунџија Теодор Тоша Апостоловић. Конципирана је као једнобродна грађевина са апсидом на источној страни и са двоспртним звоником на западној. Обликована је у барокном стилу. У плану капеле истиче се њена посебна намена контумацке цркве. Простори западног дела, затворени према наосу служили су путницима који су издржавали карантин. Осим по својим ликовним, просторним и историјским вредностима, црква је значајна по томе што представља један од свега два сачувана објекта некадашњег Контумаца, важне привредне и санитарне установе тада пограничног Земуна, основаног још 1730. године.Иконостас су осликали земунски иконописци Димитрије Братоглић и Константин Лекић. Фонд покретних предмета садржи вредна сликарска дела из XVIII и прве половине XIX века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 239/4
од 17.05.1966