ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1940.
 
ИЗГЛЕД ТРГА, ОКО 1940.
 
ФИГУРА ИКАРА, РАД ЗЛАТЕ МАРКОВ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК, 1934.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1934.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Air Force Command Building,
12, Avijatičarski trg (Square)

Споменик културе
Зграда Команде ваздухопловства,
Авијатичарски трг 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Air Force Command building designed by the eminent architect Dragiša Brašovan was constructed in 1935 on the site of the former Military Command. One of the largest buildings in Zemun in terms of volume at the time, it constitutes a commanding sight within the Historic Core of Zemun even today. It is rectangular in plan, arranged round an inner court and preceded by a fore-garden. It was conceived as an independent block building while at the same time forming a whole with the Zemun Military Command building at 5 Glavna Street. It has the ground floor and four storeys overlooked by a well-proportioned tower whose asymmetrically shaped volume is accentuated by the central dominant. The symmetrical arrangement of the front façade is emphasized by the lateral projections encompassing the ground floor and first two floors. Its side façade is characterized by the rhythm of openings and the carefully and unobtrusively placed statue of Icarus, whose mythological symbolism is associated with the meaning and purpose of the building. The structure’s qualities are originality, visual expressiveness, inner dynamism and an affinity for detail.
The building has considerable architectural, historical and cultural value. It is one of the architect Dragiša Brašovan’s most original designs and a noteworthy work of Yugoslav modern architecture between the two world wars. In broad strokes and through the play of masses the architect realized a coherent architectural programme, using at the same time a symbolic spatial composition to express the building’s distinctive content. It is the largest and most important building constructed within the Historic Core of Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Команде ваздухопловства у Земуну је саграђена 1935. године, према пројекту истакнутог архитекте Драгише Брашована, на месту зграда некадашње Војне команде у Земуну. По волумену, ова зграда је била једна од највећих у Земуну, а и данас представља један од најдоминантнијих објеката у оквиру просторне културно-историјске целине Старо језгро Земуна. Грађена је са основом у облику четвороугаоника, са унутрашњим двориштем и предбаштом. Постављена је као самостална блок-зграда, конципирана и као део зграде Земунске војне команде у Главној улици број 5, са којом чини урбанистичку целину. Има приземље и четири спрата изнад којих се уздиже пропорционално усклађена кула чији је волумен, такође, разуђен и акцентован средишњом доминантом. Симетрични волумен главне фасаде наглашен је бочним ризалитима приземља и прва два спрата. Бочну фасаду карактерише уједначен ритам грађевинских отвора и дискретно и одмерено постављена волуминозна фигура Икара, који је својом митолошком симболиком везан за значење и намену објекта. Објекат одликује оригиналност, ликовна изражајност, унутрашња динамика и склоност ка детаљу. Зграда Команде ваздухопловства у Земуну поседује изразите архитектонске и културно-историјске вредности. Представља једно од најоригиналнијих дела архитекте Драгише Брашована и значајно дело југословенске модерне у периоду између два светска рата. Аутор је широким потезима и игром маса решио јединствен архитектонски програм, изразивши истовремено симболичном просторном композицијом специфичан садржај објекта. Зграда представља највећи и најзначајнији објекат изграђен у оквиру Старог језгра Земуна.
 

Службени гласник РС бр. 30/07