ИЗГЛЕД ИЗ РАЈАЧИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ПРЕ 1914.
 
АРХИВСКИ ПЛАН, ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ БЕЖАНИЈСКЕ УЛИЦЕ
 
АРХИВСКИ ПЛАН, ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ СВЕТОСАВСКЕ УЛИЦЕ
 
АРХИВСКИ ПЛАН, ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
АРХИВСКИ ПЛАН, ПРЕСЕК И ИЗГЛЕД ИЗ ДВОРИШТА
 
 
 
 
РЕПРОДУКЦИЈА РАЗГЛЕДНИЦЕ, ОПШТИ ИЗГЛЕД ПРЕ 1914.
 
 

Cultural monument
Centre of the Serbian Orthodox Community,
22, Svetosavska Street

Споменик културе
Дом српске православне црквене општине,
Светосавска 22

 
Lokacija     Location
 
 
 
After the plans of Kosta Atanacković-Stanišić, a talented but early departed Zemun architect, the Centre (with the school) of the Serbian Orthodox community was built in 1909, at the corner of the block between Bežanijska, Svetosavska and Rajačićeva Streets. The house was built at the place where there used to be Old confessional school from the eighteenth century and the tavern “Kod Kneza Miloša”. The building of the Serbian Centre and School has a cellar, ground floor and first floor. It was designed in the style of neo-romanticism, as a monumental and representative building with a complex façade, and particularly rich finishing cornice. The building also has a complex function: primarily designed as the church community centre and elementary school, it also has shops and apartments. Different functions influenced different dispositions of certain parts of the building, although one-wing solution is predominant. In its spatial composition the ceremonial hall at the corner of Bežanijska and Svetosavska Streets is accentuated with a cut corner and the closing cornice. It is one of the largest buildings of that time in old downtown Zemun, a rare work by architect Atanacković and a testimony of a developed elementary schooling in Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
По плановима рано преминулог, талентованог земунског архитекте Косте Атанацковића-Станишића саграђени су 1909. године Дом и школа српске православне општине, на челу блока између Бежанијске, Светосавске и Рајачићеве улице. Зграда је подигнута на месту где су биле Стара конфесионална школа из XVIII века и некадашња гостионица „Код Кнеза Милоша“. Здање Српског дома и школе има подрум, приземље и спрат. Обликовано је у духу неоромантизма, са разуђеном фасадом, репрезентативно и монументално. Нарочито је стилски богато обрађен завршни венац здања. Грађевина је сложенијег садржаја, првенствено је пројектована као Дом црквене општине и основна школа, али има и трговинске локале и станове. Различити садржаји условили су различите диспозиције појединих делова зграде, мада је већином заступљен једнотрактни систем. У просторној композицији засеченим углом и акцентованим завршним венцем истакнута је свечана сала на углу Бежанијске и Светосавске улице. Дом представља једну од највећих грађевина свог времена у Старом језгру Земуна, једно је од ретких дела архитекте Атанацковића и сведочанство развијене традиције земунског основног школства.
 

Службени лист града Београда бр. 21/94