ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА
 
У ТОКУ АРХЕОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА
 
У ТОКУ АРХЕОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА
 
ОСТАЦИ ЗИДОВА РИМСКОГ ОБЈЕКТА
 
 
 
 
ОСТАЦИ АНТИЧКОГ ОБЈЕКТА
 
 

Archaeological site
Brestove međe

Археолошко налазиште
Брестове међе

 
Lokacija     Location
 
 
 
The site of Brestove međe is located on the borderline between the boroughs of Vojka, Ugrinovci and Nova Pazova. It contains remnants of settlements, necropolises and parts of the Roman road. The site is identified as the Roman Mutatio Novitiana situated on the Roman road Sirmium – Taurunum – Singidunum. After the archeological excavations in 1966 and according to the material found and its typological and chronological analysis, it was concluded that there had been life in this station from the first century to late antiquity, with the material characteristic of the Roman imperial period. The station was built on the remains of an older La Tène settlement found during the digging. The archeological material is now in the collection of the National Museum in Zemun. The perfectly preserved remains of architecture, roads and movable material, found in the cultural layers of this station, contain significant information for the study of the Roman limes and Roman history in this part of Srem.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На граници атара сèла Војка, Угриновци и Нова Пазова налази се локалитет Брестове међе са остацима насеља, некрополе и деонице римског пута. Локалитет је идентификован са римском Mutatio Novitiana која је била постављена на траси римског пута Сирмиум – Таурунум – Сингидунум. После археолошких ископавања током 1966. године, према ископаном материјалу, карактеристичнoм за римско царско доба и његовој типолошкој и хронолошкој анализи, констатовано је да се живот у овој станици одвијао од I вeкa до касне антике. Станица је подигнута на остацима старијег латенског насеља које је констатовано при ископавањима. Археолошки материјал налази се у збирци Народног музеја у Земуну. Изванредно очувани остаци архитектуре, комуникације и покретног материјала који се налазе у културним слојевима ове станице, пружају значајне податке за изучавање римског лимеса, као и римске историје у овом делу Срема.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 416/5
од 13.12.1966.