ПОСУДА СТАРЧЕВАЧКЕ КУЛТУРЕ
 
НАКИТ, 5. ВЕК
 
ЛЕГИЈСКИ ЛОГОР, НАСЕЉЕ И НЕКРОПОЛА
 
 
 
 
ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА И НЕКРОПОЛЕ
 
 

Archaeological site
Ancient Taurunum

Археолошко налазиште
Антички Таурунум

 
Lokacija     Location
 
 
 
The site comprises a Roman stronghold, a civil settlement and a necropolis. The ancient Taurunum is built on the remains of a Celtic fortification, on the location of the present day hill of Gardoš. Canabae spread around the stronghold and quickly grew into a rich settlement thanks to the important trade, land and river roads. Taurunum became an important place in this part of the Roman province Panonie Inferior. As an ancient town, it developed from the first to the sixth century CE. Its development took two directions – a military fortification of the citadel type within the Roman limes and the seat of the Danube fleet with the port, and a commercial centre. Due to its geographic position, it was the target of attacks and plundering by barbaric tribes. Like other ancient towns, Taurunum grew into a medieval settlement, first called Malevilla, later Zemun. Remains of the Roman material culture (parts of fortifications, profane, religious and funerary architecture, epigraphic remains, reliefs, coin deposits and other movable material) could be found for many years in the territory of the present day hill of Gardoš and old downtown Zemun.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Локалитет обухвата римско утврђење, цивилно насеље и некрополу. Антички Таурунум настао је на рушевинама келтског утврђења, на простору данашњег Гардошког брега. Око утврђења развиле су се canabae које се врло брзо шире и прерастају у богато насеље, захваљујући важним трговачким, сувоземним и воденим путевима. Таурунум постаје важно место у овом делу римске провинције Panonie Inferior. Као антички град, живео је и развијао се од I до VI века. Његов развој одвијао се у два смера – као војно утврђење типа кастела, у склопу римског лимеса, и седиште Дунавске флоте са пристаништем, и као трговачки центар. С обзиром на географски положај, био је изложен нападима и пљачкама варварских народа. Као и други антички градови, Таурунум је прерастао у средњoвековно насеље, најпре под именом Malevilla, а затим Земун. На подручју данашњег Гардошког брега и старог језгра Земуна годинама су налажени остаци римске материјалне културе (остаци фортификације, профане, култне и гробне архитектуре, епиграфски споменици, рељефи, оставе новца и други покретни материјал).
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 669/4
од 17.11.1965