ИЗГЛЕД ДЕЛА ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ДЕЛА ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Architect Momir Korunović’s House,
10, Lamartinova Street

Споменик културе
Кућа архитекте Момира Коруновића,
Ламартинова 10

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of architect Momir Korunović was built in 1924 after his own design, as a ground-floor family house with loft. It was modeled after Central European family houses with garden and a decorative fence. The dynamic quality of the large façades owes much to the application of original details in architectural plastic, a combination of circles and triangles around the arched apertures. The asymmetric front was achieved through a contrast of the inclined lines of the roof and vertical window apertures. It indicates a modernist approach. In the architecture of his own house architect Korunović confirmed a specific and recognizable artistic expression. Architect Momir Korunović (1883-1969) was the most prominent representative of the “national orientation” in Serbian architecture from the first half of the twentieth century. He was not only engaged in architectural design but also in the study and protection of old architectural monuments. Apart from his study containing his technical equipment and library, the house also keeps his complete technical documentation, drawings and designs of the planned and executed buildings of this exceptionally productive author.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа архитекте Момира Коруновића саграђена је 1924. године према пројекту самог архитекте, као приземна породична кућа са поткровљем. Обликована је по узору на средњоевропске породичне куће са вртом и декоративно обрађеном оградом. Динамичност на пространим фасадним платнима остварена је применом оригиналних детаља архитектонске пластике, састављених од комбинација кругова и троуглова постављених око лучних отвора. Асиметричност у решењу прочеља, постигнута контрастом косих облика крова и вертикалних прозорских отвора, указује на модернистички приступ у решењу фасаде. У архитектури сопствене куће архитекта Коруновић је афирмисао особен и препознатљив градитељски израз. Архитекта Момир Коруновић (1883-1969) најистакнутији је представник „националног смера“ у српској архитектури прве половине XX века. Упоредо са пројектантским радом бавио се проучавањем и заштитом старих архитектонских споменика. У кући је, поред радне собе са техничким прибором и библиотеком, сачувана и комплетна техничка документација, цртежи, планови пројектованих и изграђених објеката овог изузетно продуктивног ствараоца.
 

Службени лист града Београда бр. 21/94