ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
ДЕТАЉ УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
УЛАЗНА КАПИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Genčić’s family House,
51, Krunska Street

Споменик културе
Генчићева кућа,
Крунска 51

 
Lokacija     Location
 
 
 
The family house of Đorđe Genčić, an important protagonist in the political life of Serbia during the last decades of the nineteenth century, was built between 1927 and 1929 after the design by architect Dragiša Brašovan. By its architectural and stylistic features it belongs to the group of houses where architect Brašovan began the process of a gradual modernization of the academic forms, particularly evident in the same treatment of all the façades of a particular building. The house was conceived as a cubic mass, with the academically divided façade, dominated by the entry part designed in the form of a triumphal arch. The façade was enlivened with a regular arrangement of window niches and pairs of double columns with Ionic capitals. The balance of masses and the reduced decoration suggest a closer relationship to the modern architectural expression.
The Nikola Tesla Museum has been situated in the house wince 1952.The Museum is dedicated to the life and work of the famous world scientist and keeps Tesla’s sumptuous scholarly and personal legacy.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Породична кућа Ђорђа Генчића, који је одиграо важну улогу у политичком животу Србије у последњим деценијама XIX века, подигнута је између 1927. и 1929. године, према пројекту архитекте Драгише Брашована. По својим архитектонским и стилским карактеристикама, зграда припада групи објеката на којима је архитекта Брашован започео процес постепеног модернизовања академских форми, који се пре свега огледа у истом третману свих фасада грађевине. Конципирана је као грађевина кубичног волумена, са академски рашчлањеном фасадом, којом доминира улазни део, решен у форми тријумфалног лука. Фасада је оживљена правилним распоредом прозорских ниша и паровима удвојених стубова са јонским капителима. Равнотежом маса и сведеношћу декорације наговештено је приближавање модерном архитектонском изразу. Од 1952. године у згради је смештен Музеј Николе Тесле, посвећен животу и делу чувеног светског научника. Музеј чува обимну Теслину научну и личну заоставшту.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87