ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1902.
 
ЛОКАЛ У ПРИЗЕМЉУ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЦЕНТРАЛНИ ДЕКОРАТИВНИ МОТИВ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Society for the Embellishment of
Vračar House,
1, Njegoševa Street

Споменик културе
Дом Друштва за улепшавање Врачара,
Његошева 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Society for the Embellishment of Vračar was built in 1902 after the design by architect Milan Antonović. This one–storey, residential-business building, with an architectural structure that preserved the traditional features of the style of academism, was the first in Belgrade to get art nouveau elements – the concluding attic, the staircase railing in wrought iron, interwoven initials of the Society, the year of building and a central motif painted on the façade. There was no central projection and instead of the usual window and balcony above the main entrance, there is a mosaic composition. The side projections are separated by pilasters and chromatically treated surfaces that communicate with the central mosaic motif. The applied plastic motifs appear in usual places – around the windows, on capitals, on the attic, but represent new figurative, floral and geometric stylizations.
The house was built by the Society for the Embellishment of Vračar, founded in 1884 to take care of the organization and embellishment of Eastern and Western Vračar. After the building was completed, the Society moved there its headquarters and stayed in the house until 1941, when the Society was discontinued.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Дом Друштва за улепшавање Врачара саграђен је 1902. године према пројекту архитекте Милана Антоновића. Ова једноспратна, пословно-стамбена зграда, са архитектонском структуром која је задржала традиционалне одлике академске архитектуре, прва је у Београду добила сецесијске елементе – завршну атику, степенишну ограду од кованог гвожђа, укомпоноване иницијале Друштва и годину градње, као и централни мотив на главној фасади. Изостао је средишњи ризалит, а уместо уобичајеног прозора и балкона изнад главног улаза, налази се поље са мозаичном композицијом. Бочни ризалити су издвојени пиластрима и хроматски обрађеним површинама које комуницирају са средишњим мозаичним мотивом, а употребљени пластични мотиви, мада се јављају на уобичајеним местима, око прозора, на капителима, на атици, представљају нове фигуралне, биљне и геометријске стилизације.
Зграду је подигло Друштво за улепшавање Врачара, основано 1884. године, са циљем да се стара о уређењу и улепшавању источног и западног Врачара и она је, од подизања до укидања Друштва 1941. године, служила као његово седиште.
 Службени лист града Београда бр. 23/84