ДЕТАЉ ОБЈЕКТА, КУЛА
 
ИЗГЛЕД, ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, 1982.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Mitrović’s family House on Avala,
Beli Potok

Споменик културе
Митровићев дом на Авали,
Бели Поток

 
Lokacija     Location
 
 
 
The development of mountaineering in Serbia is related to the first scholarly-research experiments in Biology, geology and mineralogy. The founding of the Mountaineering Society of Serbia on June 14, 1901, whose first chairman was Dr. Jovan Žujević, professor of geology, the mountaineering sport achieves broader social significance. The beginnings of the Society and the development of mountaineering are related to Avala and the building of the first mountain lodge in 1902, a new mountain lodge in 1910 and, at last, the Mitrović House in 1926. The last is the oldest preserved building with this function in Serbia. It was named after Dr. Dušan Špirta Mitrović, medical doctor, the Salonica Front volunteer, the person who should be credited for the building of the Mitrović House and the propagation of mountaineering. The Mitrović House on Avala was designed in the style of romanticized academism with reminiscences of vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Развој планинарства у Србији везује се за прве научно-истраживачке подухвате из oбласти биолошких, геолошких и минералошких наука. Оснивањем Планинарског друштва Србије 1901. године, чији је први председник био др Јован Жујевић, професор геологије, планинарство добија шире друштвене размере. Почеци деловања Друштва и развоја планинарства везани су за Авалу и изградњу прве планинарске куће 1902. године, затим нове планинарске куће 1910. године и најзад Митровићевог дома 1926. године, који представља данас најстарији сачувани објекат ове намене у Србији. Назив је добио по др Душану Шпирти Митровићу, лекару, добровољцу на Солунском фронту, заслужном за изградњу Дома и популарисање планинарства. Митровићев дом на Авали је пројектован у духу романтизованог академизма с реминесценцијом на народну архитектуру.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81