АВИО СНИМАК, 1938.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ТЕРАСЕ
 
ДЕТАЉ ОГРАДЕ СТЕПЕНИШТА, СФИНГА
 
УЛАЗНА КАПИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ИЗ 1932, РЕПРОДУКЦИЈА РАЗГЛЕДНИЦЕ
 
  Cultural monument
Avala Hotel, Avala

Споменик културе
Хотел „Авала“, Авала
 
Lokacija     Location
 
 
 
Designed by the Russian-born architect Viktor Lukomski, the Hotel was built in 1931 on the plateau preceding a system of paths and stairs leading towards the peak of Avala and the Monument to the Unknown Hero. The building consists of a tall three-storey block with the entrance and lower, broadly spread-out annexes descending in a stepped manner down the slope of Avala. Its appeal comes from its romantically playful massing, open and pleasurable outlines, Renaissance-inspired treatment of form and delicately arranged references to Serbo-Byzantine decoration (cornices, columns, capitals, archivolts). Elements of the national style are recognizable in the domination of arcaded porches and arch-headed openings. The presence of a modern flat roof instead of a hipped one and an insistence on regular rectangular openings in neutral wall faces lend the building a much more modern architectural flavour. The balustraded stairway leading to a terrace on the building’s north side is flanked by two large sphinxes of artificial stone carved by the Russian-born sculptor Vladimir Zagorodnyuk. Avala Hotel has considerable architectural, historical and cultural value. It successfully combines elements of modern architecture, recognizable in the treatment of façades, and traditional motifs drawn from medieval Serbian architecture. It may be considered one of the architect Lukomski’s major works.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Авала“ је саграђен 1931. године према пројекту руског архитекте Виктора Лукомског, на платоу испред комплекса стаза и степеништа који се у благом успону уздижу ка врху Авале и споменику Незнаном јунаку. Састоји се од високог двоспратног блока са улазом и нижих, широко развијених анекса који се степенасто пружају низ авалску падину. Романтичарски разиграна, динамична композиција волумена плени отвореношћу и допадљивошћу контура, ренесансним третманом облика, али и суптилно распоређеном сведеном српско-византијском декорацијом (венци, стубови, капители, архиволте). Елементи националног стила огледају се и у доминацији лучних тремова и отвора. Одсуство четвороводног у корист модерног равног крова, као и инсистирање на правилним правоугаоним отворима неутралних зидних платана, утиснуло је знатно савременији градитељски лик овом објекту. На северној страни објекта, на огради степеништа за терасу, налазе се две велике фигуре сфинги од вештачког камена, рад руског вајара Владимира Загородњука. Хотел „Авала“ је објекат значајних архитектонских и културно-историјских вредности. Представља успешан спој елемената модернизма у обради фасада и традиционалних српских мотива позајмљених из средњовековног градитељског репертоара. Може се сматрати једним од водећих остварења у опусу руског архитекте Виктора Лукомског.
 

Службени гласник РС бр. 73/07