СКЕЛЕТНИ ГРОБОВИ ОКО ЦРКВЕ
 
 
 
 
ОСТАЦИ ТЕМЕЉА ЈЕДНОБРОДНЕ ЦРКВЕ
 
 

Archaeоlogical site
Zabran Petrovčić,
Dobanovci

Археолошко налазиште
Забран Петровчић,
Добановци

 
Lokacija     Location
 
 
 
The site Zabran is located on the Hunting and forestry grounds “Dobanovački zabran”, in the southeastern part of the woods. The remains of a single-nave church, two built tombs and remnants of a larger necropolis were found during the archeological excavations conducted in 1963. On account of the movable archeological material, the building of the church and the older part of the necropolis can be dated to the twelfth and the first half of the thirteenth century, while younger graves at the necropolis could be dated to the second half of the fourteenth century. According to the ritual of burial in graves at the necropolis and the orientation of the church, it can be concluded that both the necropolis and the church belonged to the Slavic-Serbian population from a village near by, which has not yet been defined. The remains of the church, not registered in historic sources, represent the oldest studied building of that kind in Srem.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Локалитет Забран налази се у кругу Ловно-шумарског газдинства Добановачки забран, на југоисточној периферији шуме. Током археолошких ископавања изведених 1963. године, на овом локалитету откривени су остаци једне мање једнобродне цркве, две зидане гробнице, и остаци веће некрополе. На основу покретног археолошког материјала, градња цркве и старији део некрополе могу се определити у XII и прву половину XIII века, док се млађи гробови на некрополи могу датовати у другу половину XIV века. Према ритуалу сахрањивања у гробовима на некрополи и на основу оријентације цркве, може се закључити да су некропола и црква припадале словенско–српском живљу насеља које се налазило у близини, а које за сада још увек није констатовано. Остаци цркве, за коју немамо података у историјским изворима, представљају за сада најстарији истражени објекат те врсте у Срему.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87