ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА
 
ПЕЋ ЗА КЕРАМИКУ
 
ОСТАЦИ АНТИЧКОГ ОБЈЕКТА
 
 
 
 
НАЛАЗ СА ЛОКАЛИТЕТА, КАЛУП
 
 

Archaeоlogical site
Progar Vineyards,
Progar

Археолошко налазиште
Прогарски виногради,
Прогар

 
Lokacija     Location
 
 
 
The site is located about 1.5 kilometers from the centre of Progar, on the road toward the village of Boljevci, on a hilly undulating grounds of the former bank of the Sava where the fish-farm “Živača” is now situated in previous river-bed. Archeological investigations were initiated in 1967 and 1968 because the site was endangered. Remnants of Roman brick and pot kilns were found then, as well as the remains of a larger building and a medieval necropolis. These are the fist confirmed data on the activities of Classis Flaviae (the Danube fleet) in the part of Srem around the Sava river, which had not been known before. On the basis of numerous fragments of bricks, tegulae and imbrices with the stamp of this Roman unit, is undeniable that the brick and pot kilns belonged to and produced for the needs of the Danube fleet. On the basis of its general characteristics and modest funerary objects, the medieval necropolis suggests village folk who lived probably in the vicinity of or right on the spot of the present Progar. The necropolis was used for a longer period because the findings suggest dating to fourteenth-fifteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Локалитет је око 1.5 км удаљен од центра насеља Прогар, идући путем према насељу Бољевци, на узвишеном таласастом терену некадашње обале Саве, где се сада, у оквиру њеног старог корита, налази рибњак Живача. Због угрожености локалитета, 1967. и 1968. године предузета су археолошка истраживања и том приликом откривени су остаци римских лончарских и цигларских пећи, једне веће грађевине и средњовековне некрополе. Овде су први пут, поред историјских и археолошких, потврђени и подаци о делатности Classis Flaviae (Дунавске флотиле), у посавском делу Срема, који до сада нису били познати. На основу бројних уломака опека, тегула и имбрекса са жигом ове римске јединице, несумњиво је да су циглана и лончарске радионице припадале Дунавској флотили, односно производиле продукте за њене потребе.
Средњовековна некропола која се јавља на овом локалитету, на основу својих општих карактеристика и прилично скромних гробних прилога, говори да се ради о сеоском становништву чије се насеље вероватно налазило на месту или у непосредној околини данашњег насеља Прогар. Некропола је била у дужој употреби, јер се на основу налаза може датовати у период од XIV до XVI века.
 

Службени гласник бр. 16/87