ДЕТАЉ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
 
ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА ВАЗДУХОПЛОВСТВА, 1975-1989.
 
ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА ВАЗДУХОПЛОВСТВА, 1975-1989.
 
ОСНОВА МЕЗАНИНА, 1982.
 
ИЗГЛЕДИ ФАСАДА, 1982.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Museum of Aviation,
Surčin

Споменик културе
Музеј ваздухопловства у Београду,
Сурчин
 
Lokacija     Location
 
 
The Museum of Aviation within the complex of Nikola Tesla Airport was built in 1969–89 to a design by the architect Ivan Štraus combined with structural designs provided by Belgrade civil engineers. Owing to its attractive location and architecture, and its rich museum display it has become one of the leading museums in the country soon after its opening. The collections and rich associated documentation and archives from all periods and fields of aviation history constitute the most representative collection of domestic and foreign civil and military aviation and an important source for the comprehensive study of the development of aviation in the region since 1911. The museum is a free-standing building on a circular plan. The division of functions, administrative-technical and exhibition, is clearly translated into two functionally and formally separate spaces. The lower portion of the building, a sort of pedestal, houses core museum functions, while the exhibition space is designed on a monumental and prestigious scale. The building’s toroidal shape, consciously chosen as a symbol of the institution it houses, makes it recognizable and unique in Yugoslav architecture of the period, while its transparent glass shell enabling interaction between the museum display and the surrounding airport environment is a further distinctive quality of the design. For its exceptional formal qualities and successfully met functional requirements of a complex museum programme, this architecturally unique building ranks among the anthological works of post-war Yugoslav architecture. Its creative potential was acknowledged by the award of the federal-level Borba prize for the best architectural design in 1989. The Museum of Aviation is an original architectural achievement and one of the most important examples of museum architecture in Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Музеј ваздухопловства је грађен у периоду 1969-1989. године у оквиру комплекса београдског аеродрома „Никола Тесла“, према пројекту архитекте Ивана Штрауса и конструкторским решењима београдских грађевинских инжењера. Захваљујући атрактивности локације и архитектонског решења, као и богатству изложбене поставке, одмах по отварању постао је једна од водећих музејских установа у земљи. Музејске збирке, уз које се чува богата пратећа документација и архива из свих периода и области ваздухопловне историје, чине најрепрезентативнију колекцију домаћег и страног цивилног и војног ваздухопловства и представљају значајан извор за свеобухватно сагледавање развоја авијације на нашим просторима од 1911. до данас. Музеј је конципиран као слободностојећа грађевина, кружне основе. Подељеност на административно-технички и изложбени део јасно је видљива у концепцији објекта у оквиру које се издвајају две функционално-обликовне целине. Нижи део грађевине у виду својеврсног постамента, заузимају простори који чине срж музеја и обезбеђују његово пословање, док је простор намењен излагању експоната решен монументално и репрезентативно. Торусна форма музеја, замишљена као свесно успостављен симбол институције којој је намењена, чини објекат Музеја препознатљивим и јединственим у југословенском стваралаштву овог раздобља. Посебан квалитет објекта произилази из његове транспарентне стаклене фасаде, која доприноси прожимању музејске поставке и аеродромског комплекса. Изузетни обликовни квалитети и успешно решење функционалних захтева унутар сложеног програма музејског објекта резултовали су грађевином јединствене архитектуре која се сврстава у антологијска остварења југословенске послератне градитељске продукције, чији је креативни потенцијал потврђен и доделом савезне „Борбине“ награде за најбоље архитектонско остварење у 1989. години. Музеј ваздухопловства представља оригинално архитектонско остварење и један од најзначајнијих примера музејске архитектуре у Србији.
 

Службени гласник РС бр. 72/13