НАОС, ИКОНОСТАС
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК И ОСНОВА, ПРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗВОНИКА 1967.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Ascension in the village of Jakovo

Споменик културе
Црква Св. Вазнесења у селу Јакову

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built between 1807 and 1810 at the place of an older church from the eighteenth century. It was designed in the style of classicism with elements of the baroque and empire. It was built by master builder Josef Wertich and carpenter Johann Meier. The iconostasis of great artistic value was made in the mid-nineteenth century by the renowned carver Petar Jakšić, who also made several pieces of church furniture. The icons on the iconostasis and wall compositions were created by the well-known painter from Zemun, Živko Petrović, between 1855 and 1862. Within his opus, this iconostasis represents a rarely complete and well preserved work with all the characteristics of Serbian classicism from the mid-nineteenth century. The church in Jakovo possesses a valuable rich inventory of movable objects of church furnishings, such as kissing icons, furniture, books from the seventeenth and eighteenth centuries and church protocols.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је подигнута 1807-1810. године на месту старе цркве из XVIII века. Обликована је у стилу класицизма, са елементима барока и ампира. Градио је зидарски мајстор Јозеф Вертих с цимерманом Јоханом Мајером. Иконостас цркве високих уметничких вредности израдио је средином XIX века истакнути пилтор Петар Јакшић, који је радио и низ предмета црквеног намештаја. Иконе на иконостасу и зидне композиције дело су познатог земунског сликара Живка Петровића из 1855-1862. године. Међу многобројним његовим делима овај иконостас представља ретко комплетно и добро очувано дело са свим одликама српског класицизма средине XIX века. Црква у Јакову има богат фонд покретних предмета црквене опреме споменичког значаја - целивајуће иконе, намештај, књиге из XVII-XVIII века, као и црквене протоколе.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 465/2
од 16.07.1968.