ДЕТАЉ, ИЗГЛЕД УЛАЗНЕ КАПИЈЕ И ОГРАДЕ
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНОГ ПОРТАЛА
 
СПОМЕН ПЛОЧА
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Archangel Gabriel,
4, Boljevačka Street, Progar

Споменик културе
Црква Св. Арханђела Гаврила,
Бољевачка 4, Прогар

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built in 1789 on the plot where an older church, from the first half of the eighteenth century, used to stand. It was built in the style of classicism with elements of baroque, as a one-nave church with semi-circular apse on the east and narthex on the west side. Choir gallery and belfry rise above the narthex. By its architectural structure, harmonious proportions, rich external and internal decorations and basic stylistic characteristics, it is a rare example of classicistic architecture in lower Srem. It was built by Mauricius Rabl, a master builder from Zemun, later commissioned to build the Cathedral of Belgrade. The church did not suffer any major changes in the nineteenth century, but in WW II it was mined and blown by the Germans in revenge to the population. It was seriously damaged on that occasion and the classicist iconostasis with the icons was devastated. Only two individual icons from the first half of the nineteenth century have been preserved. The fresco from 1911, the work by Vasa Pomorišac, is significantly impaired. The church was rebuilt in 1970.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је саграђена 1789. године на месту старије цркве из прве половине XVIII века. Грађена је у духу класицизма са елементима барока, као једнобродна грађевина с полукружном апсидом на источном и припратом на западном делу, изнад које је црквени хор и двоспратни звоник. По свом архитектонском склопу, финим пропорцијама, богатој спољној и унутрашњој декорацији и основним стилским карактеристикама, представља редак споменик класицистичке архитектуре у Доњем Срему. На њеној изградњи радио је Маурицијус Рабл, зидарски мајстор из Земуна, касније ангажован на изградњи Саборне цркве у Београду. У току XIX века црква није претрпела веће измене. У току Другог светског рата била је минирана и дигнута у ваздух од стране Немаца у знак одмазде и том приликом била озбиљно оштећена. Тада је уништен и класицистички конципиран иконостас са иконама. Од појединачних икона сачуване су само две из прве половине XIX века. Фреска из 1911. године, рад Васе Поморишца, знатно је оштећена. Санација и реконструкција цркве предузета је 1970. године.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 448/3
од 26.05.1972.