СЕГМЕНT ИКОНОСТАСА СА ИКОНАМА ПЕТРА ЧОРТАНОВИЋА
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Nicholas in the village of Dobanovci,
1, Zemunska Street

Споменик културе
Црква Св. Николе у селу Добановцима,
Земунска 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built in 1803, at the place where earlier churches from the eighteenth century used to stand. It was designed in the style of classicism with belated elements of the baroque. It is a single-nave building with a semi-circular apse and a square, two-storey baroque belfry. It has all the typical features of the churches built in this part of Srem in the late eighteenth and early nineteenth centuries. The iconostasis and the decorative woodcarving of high quality were done in 1836 by Georgije Dević, the well-known woodcarver from Vojvodina. The fifty icons in the iconostasis were painted in 1841 and 1842 by the renowned nineteenth century painter Petar Čortanović. The rich collection of movable objects comprises rare icons, church furniture, old printed books from the eighteenth century and protocols of the born, married and deceased in the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries. In the vicinity of the church there is an old theological school, founded by the church and built as the oldest educational institution in that area. The church has preserved part of the cultural history of south-eastern Srem.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је саграђена 1803. године на месту раније постојећих цркава из XVIII века. Обликована је у стилу класицизма с ретардираним елементима барока. Изграђена је као правоугаона једнобродна грађевина с полукружном апсидом и четвртастим, двоспратним, барокно обликованим звоником. Има све типичне одлике цркава подигнутих у овом делу Срема крајем XVIII до почетка XIX века. Иконостас цркве и украсну резбарену дрвенарију високог квалитета израдио је 1836. године Георгије Девић, познати војвођански резбар. Иконе на иконостасу радио је 1841-1842. године познати српски сликар из XIX века Петар Чортановић. Богат фонд покретних предмета чине ретке иконе, црквени намештај, старе штампане књиге из XVIII века и протоколи рођених, венчаних и умрлих из XVIII, XIX и XX века. У непосредној близини налази се стара вероисповедна школа, основана при овој цркви и саграђена у исто време као најстарија просветна установа у околини. У цркви је сачуван део културне историје југоисточног Срема.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 672/3
од 30.07.1968.