ЗГРАДА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ, ЦРТЕЖ F. MALY, 1934.
 
ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 22
 
ИЗГЛЕДИ
 
 
 
 
ЗГРАДА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ, ОКО 1934.
 
 

Cultural monument
Velika škola Building,
22, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе
Зграда Велике школе,
Господар Јевремова 22

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of Jugović’s College comprises two ground-floor buildings, the one in the courtyard erected between 1789 and 1804 and the one turned toward the street, built probably in 1862. The courtyard building was built as a typical Turkish residential house and, judging by its position toward the former alley and the present day Gospodar Jevremova Street, it was surrounded by a garden. It was built in timber frame with brick filling and has a two-gabled roof covered in tiles. There was a cellar underneath one part of the building, and a porch in front of the entrance. On September 30 1808, before the chairman and members of the Senate, Dositej Obradović delivered a ceremonial speech and opened the College, the first educational institution of that kind in Serbia. The founder and its first teacher was Jovan Savić, also known as Ivan Jugović (1772-1813), and among its students were Vuk Stefanović Karadžič and Lazar Arsenijević Batalaka, chroniclers of the Serbian Uprising, who also left personal testimonies about the founding of the College and its activity. In 1809 the College was moved to the building of Dositej’s Lyceum, and the original building was left to Ivan Jugović who lived in it until 1813 when he left Serbia. With the collapse of the Uprising in 1813 the original College building became again the property of the Turks. In 1841 it was bought by Aleksandar Karađorđević, then adjutant to Prince Mihailo, who lived in it until 1842 when he was appointed Prince. Like all other property of the Prince, the house was sold in 1869. It has changed many owners since, but it was used only for residential purposes. The importance of the building stems not only from the fact that the College was founded in it, but also because it is one of rare preserved buildings from the eighteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграду Југовићеве Велике школе чине два приземна објекта, дворишни, саграђен у периоду између 1789. и 1804. године и улични, изграђен вероватно 1862. године. Дворишни објекат подигнут је као типично турска стамбена кућа која је судећи по положају према некадашњем сокаку, а данас Господар Јевремовој улици, била окружена баштом. Озидан је бондручно, са испуном од опеке. Имао је двосливни кров, покривен ћерамидом. Испод једног дела објекта је подрум. Испред улаза се налазио трем. У дворишном објекту је 30. септембра 1808. године, свечаном беседом Доситеја Обрадовића уз присуство председника и чланова Правитељствујушчег совјета, отворена Велика школа, прва виша школа у Србији. Оснивач и први учитељ био је Јован Савић, познат и као Иван Југовић (1772-1813), а међу њеним ђацима били су Вук Стефановић Караџић и Лазар Арсенијевић Баталака, хроничари догађаја из Првог српског устанка, који су оставили сведочанства о оснивању школе и њеном деловању. Године 1809. Велика школа је премештена у зграду Доситејевог лицеја, а првобитна зграда уступљена је Ивану Југовићу који је у њој становао до напуштања Србије 1813. године. Са пропашћу Устанка 1813. године, првобитна зграда Велике школе поново је постала својина Турака. Године 1841. купио ју је Александар Карађорђевић, тада ађутант кнеза Михаила и становао у њој до 1842. године, када је изабран за кнеза. Кућа је, као и сва кнежева имања, продата 1869. године. Од тада, до данас, зграда је променила велики број власника, али је служила искључиво у стамбене сврхе. Значај зграде не проистиче само из чињенице да је у њој основана Велика школа, већ и због тога што представља један од ретких сачуваних објеката из XVIII века.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84