ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Building at 3, Kralja Milana Street

Споменик културе
Зграда у улици Краља Милана бр. 3

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Vitomir Konstantinović was built in 1926-1927 after the designs by architect Bogdan Nestorović, one of the most prominent representatives of Belgrade interwar architecture. The house belongs to the then characteristic double–function “houses built for rent”. The ground floor was intended for “shops”, while the originally planned four storeys, as well as the added fifth floor, contained luxurious, spacious apartments. Stylistically, the house belongs to the academized version of the Serbian–Byzantine style. The application of mediaeval elements is visible in the upper parts of the façade, while the ground floor is designed in academic style.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Витомира Константиновића подигнута је 1926-1927. године према пројекту архитекте Богдана Несторовића, једног од најистакнутијих представника београдске међуратне архитектуре. Репрезентативно здање припада групи у то време карактеристичних рентијерских зграда двојне намене. Приземље је било намењено за „дућане“, док су првобитно пројектована четири спрата и касније дограђен пети спрат садржали луксузне, простране станове. По својим стилским одликама, зграда припада академизованој варијанти српско-византијског стила. Примена средњовековних елемената приметна је у горњим зонама фасаде, док је приземље обликовано у академском духу.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81