ОПШТИ ИЗГЛЕД ИЗ РАЈИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1912.
 
ЦЕНТРАЛНИ РИЗАЛИТ, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР ПРВОГ СПРАТА
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Merchant Stamenković’s House,
41, Kralja Petra Street

Споменик културе
Зграда трговца Стаменковића,
Краља Петра 41

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Stamenković merchant family was built in 1907, after the design by architects Andra Stevanović and Nikola Nestorović. It belongs to the characteristic group of residential houses, built in Belgrade before World War I, which reveal a combination of academic concept and art nouveau decoration. It was conceived as a multi-storey building of rectangular floor plan and a central courtyard. The main façade is vertically divided by emphasized pilasters with characteristic, relief tops and decorations comprising female heads with down-flowing geometrically profiled ribbons. The central projection of the façade, with the portal above which there are balconies with wrought-iron fences, ends in the roof zone with a decorative attic and a pyramidal dome. The free surfaces of the façades are covered with green ceramic tiles. Owing to this detail, the building is commonly known as “the building with green tiles”. The polychromatic façade with rich art nouveau decoration is an example of the level this architectural style had achieved in Belgrade at that time.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда трговца Стаменковића подигнута је 1907. године према пројекту архитеката Андре Стевановића и Николе Несторовића. Припада карактеристичној групи стамбених објеката грађених у Београду до Првог светског рата, на којима је остварен спој академске концепције и сецесијске декорације. Замишљена је као вишеспратна грађевина правоугаоне основе с централним двориштем. Вертикална подела главне фасаде постигнута је наглашеним пиластрима с карактеристичним рељефно обрађеним завршетком и декорацијом у виду женских глава, од којих се наниже спуштају траке геометријског профила. Средишњи ризалит фасаде, истакнут порталом надвишеним балконима са оградом од кованог гвожђа, завршава се у зони крова декоративно обрађеном атиком и пирамидалним кубетом. Слободне површине фасада покривене су зеленим керамичким плочицама, због којих је објекат популарно називан „зграда са зеленим плочицама“. Полихромно обрађена фасада с богатом сецесијском декорацијом представља висок домет овог архитектонског стила у Београду.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1092/4
од 29.12.1966.