БОЧНА ФАСАДА
 
КУПОЛА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, БИФОРА
 
ИЗГЛЕД ИЗ КОСОВКСЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 

Cultural monument of great value
Old Telephone Exchange Building,
47, Kosovska Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Старе телефонске централе,
Косовска 47

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1908 after the design by architect Branko Tanazević as a two-storey building, it had the third floor added in 1925 after the plans of the same architect. It was designed in the Serbian-Byzantine style. Designed and built as a telephone exchange, it is the first building of that kind in Serbia, and its historic significance is manifold. First of all, a telephone exchange represents the achievements of its time and society, and documents the development of telephone services. Apart from that, it is an example of a specific achievement of Belgrade architecture and represents its architect Branko Tanazević as one of the main propounders and the leader of the movement for the restitution of the Serbian style.The architect by its project for the Old telephone exchange building has achieved a harmonious mixture of Art Nouveau facade treatment, which is recognizable in irregularities of the plan and typical end in a ribbed dome with rich glazed ceramic decoration in the Serbian-Byzantine style.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1908. године по пројекту архитекте Бранка Таназевића као двоспратна грађевина. Трећи спрат је дозидан 1925. године по пројекту истог архитекте. Обликована је у српско-византијском стилу. Специјално пројектована и грађена за телефонску централу прва је зграда ове намене у Србији. Осим тога, представља посебно стилско и ауторско остварење у београдској архитектури, а архитекту Бранка Таназевића представља као једног од главних поборника и носиоца покрета за обнову српског стила. Зграда спада међу прве примере у српској архитектури на којима је прихваћен српско-византијски стил, а орнаментика моравске школе добила савременији третман. Пројектом за зграду Старе телефонске централе архитекта Таназевић остварио је складан спој сецесијског третмана фасада, оличеног у асиметричности решења и карактеристичном завршетку у виду ребрасте куполе, са богатом полихомијом керамопластичке декорације српско-византијског порекла.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79