ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Smederevska banka Building,
39, Terazije Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Смедеревске банке,
Теразије 39

 
Lokacija     Location
 
 
 
Smederevska banka Building was built 1910-1912 after the project of the architects Milorad Ruvidić and Isail Fidanović. The buliding originally was a house of merchant Milan M Stefanovic. Palace still has residential and business purposes. Smederevo branch bank was a certain time located in this building, and for that reason Belgrade people adopted the name Smederevska bank building which exists today. The composition and conception of the main facade are designed in Art Nouveau style and for the first time in modern architecture of Serbia the principle of spatial and non decorative partition of facade is applied becouse of which the secondary importance of plastic decoration in the purity of expression is suppressed in the background. Composing the basic principles of  the architectural language implemented on the palace was achieved altering the loggia and terrace. Prominent visual expressiveness makes palace facade a visual focus of lower part of Terazije street. Stylistic and architectural value put this palace among the most representative examples of Art Nouveau in Serbia, as well as among the main objects in the development of the Serbian modern architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Смедеревске банке подигнута је 1910-1912. године по пројекту архитеката Милорада Рувидића и Исаила Фидановића, као кућа трговца Милана М. Стефановића. Палату, која је стамбено-пословну намену задржала до данас, једно време је користила филијала Смедеревске банке, те се међу Београђанима усталио назив Зграда Смедеревске банке. У композицији и концепцији главне фасаде, обликоване у стилу сецесије, први пут је у модерној архитектури Србије примењен принцип просторног а не декоративног рашчлањавања зидног платна, чиме је секундарна пластика значајна по чистоти израза потиснута у други план. Принцип компоновања елементарним архитектонским језиком примењен на овој палати остварен је варирањем лођа и балкона.  Истакнута ликовна изражајност фасадног платна чини палату Смедревске банке визуелним акцентом доњег потеза улице Теразије. Примењен стилски и градитељски поступак сврстава ову палату међу најрепрезентативније примере сецесије у Србији, као и међу кључне објекте у развоју српске модерне архитектуре.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79