ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ЗГРАДА МИТРОПОЛИЈЕ, ОКО 1914.
 
УЛАЗНА ПАРТИЈА СА МОЗАИКОМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ОГРАДЕ СТЕПЕНИШТА
 
КАПЕЛА СВ. СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ, КУПОЛА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Patriarchy building,
6, Kneza Sime Markovića Street

Споменик културе
Зграда Патријаршије,
Кнеза Симе Марковића 6

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Patriarchy building was built after the design by Russian architect Viktor Lukomski between 1933 and 1935, on the plot of the former Archbishopric building from 1863. The function of the building influenced the style – a modernized version of the Serbian-Byzantine style – and produced a very original solution. The application of stylized columns, coupled windows, medallions, consoles and vaulted apertures was not a literal appropriation of old models, but a free interpretation of the author. The main entrance is particularly monumental with its massive, attached miniature columns in vaulted niches and the emblem of the Patriarchy. Above the entrance is a luxurious mosaic represented St. John the Baptist, made after the drawing by painter Vladimir Predojević.
The basic conception of the building is complemented by the first floor interior with an arcade of arches supported by columns and capitals inspired by Byzantine art. The building contains a chapel dedicated to St. Simeon the Myrrhophore, the Patriarchy library and the Museum of the Serbian Orthodox Church.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Патријаршије саграђена је према пројекту руског архитекте Виктора Лукомског у периоду од 1933. до 1935. године на месту некадашње зграде Митрополије из 1863. године. Намена зграде условила је стил у коме је грађена – модернизовану верзију српско-византијског стила – чиме је постигнуто веома оригинално решење. Примена стилизованих стубова, бифора, медаљона, конзола и лучно завршених отвора није значила дословно преузимање старих узора, већ слободну интерпретацију аутора. Својом монументалношћу посебно се истиче главни улаз, фланкиран масивним прислоњеним стубовима и надвишен патријаршијским грбом. Изнад улаза налази се раскошни мозаик Св. Јована Крститеља, израђен према предлошку сликара Владимира Предојевића. Ентеријер првог спрата са аркадом полукружних лукова на стубовима и капителима инспирисаним византијском уметношћу употпуњава основни концепт грађевине. У склопу зграде Патријаршије налази се и придворна капела посвећена Св. Симеону Мироточивом, као и Библиотека Патријаршије и Музеј Српске православне цркве.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84