РАЗГЛЕДНИЦА, 1930.
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ ГРБА НАД ГЛАВНИМ УЛАЗОМ
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ ТРИФОРЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ СТЕПЕНИШТА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
Ministry of Education Building,
2, Kralja Milana Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Министарства просвете,
Краља Милана 2
 
Lokacija     Location
 
 
 

The building was erected in 1870-1871 after the design by architect Aleksandar Bugarski. Immediately upon construction it was turned over for use by the Russian Imperial Consulate. After 1877 it accommodated the Serbian Institute for war orphans, after 1879 offices of the Ministry of education, which remained there until 1952. The building had a number of upgrades and modifications caused by the needs and importance of institutions that are contained in it. The building was several times enlarged and repaired, dictated by the significance of the building which accommodated important state institutions. The first artistic was carried out by painter Dragutin Inkiostri Medenjak in 1906, while the first addition of a courtyard wing and restoration of the main  façade in the spirit of the Serbian-Byzantine style in architecture were carried out according to a design by architect Branko Tanazević in 1912. The floor plan has kept its initial patterns and the elements of the Serbian-Byzantine style on the main façade were a real novelty in the current architecture of Belgrade. The central part has rich plastic ornaments of a stylized interlacing of the elements taken over from the Moravska School. The final adaptation of the building for the use of ministerial services was effected in 1924 with the addition of a new wing, facing Kraljica Natalija Street, according to the ideas of architect Žarko Tatić. As a seat of the Ministry of Education and then Endowment of Vuk Karadžić, the building is a testimony to the cultural and educational development for a period longer than a century. Its architectural and artistic value is classified among the most important examples of national style of architecture in Belgrade.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Зграда је саграђена 1870-1871. године по пројекту архитекте Александра Бугарског. Одмах по подизању зграда је постала седиште Руског Царског конзулата у Београду, а након 1877. године адаптирана је за потребе смештаја Завода за српску сирочад. Министарство просвете уселило се у ову зграду 1879. и у њој остало све до 1952. године. Зграда је након подизања доживела бројне доградње и преправке условљене потребама и значајем институција које су се у њој налазиле. Прве значајне декоративне радове у ентеријеру извео је сликар Драгутин Инкиостри Медењак 1906. године, док су доградња дворишног крила и преобликовање главне фасаде у „српско-византијском“ стилу изведени 1912. године према пројекту архитекте Бранка Таназевића. Основа зграде задржала је стару шему, али елементи „српско-византијског“ стила на главној фасади комбиновани са сецесијским представљају новину за тадашњу архитектуру Београда. Тролисни забат, керамопластичка декорација рађена као стилизовани преплет моравске школе и грб Краљевине Србије вешто су укомпоновани у сецесијску фасаду. Последња адаптација објекта за потребе Министарства -  доградња новог крила према улици Краљице Наталије - изведена је 1924. године према пројекту архитекте Жарка Татића.
Као седиште Министарства просвете и потом Вукове задужбине зграда представља сведочанство развоја образовања и културе у трајању дужем од једног века. Њене архитектонске и уметничке вредности сврставају је међу најзначајније примере примене елемената националног стила у београдском градитељству. 

 

Службени гласник СРС бр. 14/79