ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА, УГАОНИ РИЗАЛИТ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ТРИФОРА
 
ИЗГЛЕД ИЗ ПАЛМОТИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
ДВОРИШНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Ministry of Posts Building,
2, Palmotićeva Street and 13, Majke Jevrosime Street

Споменик културе
Зграда Министарства пошта,
Палмотићева 2 и Мајке Јевросиме 13

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Ministry of Posts building designed by the prominent architect Momir Korunović was constructed in 1926–30. Its plan and tripartite façade division relate it to conventional traditions of academic governmental architecture, while all of its other features make it a typical romanticist-expressionist building characterized by a lavishly decorated massive volume. Decorative rows of rooms on either side of the corridor form a П-shaped plan enclosing an inner court. The unornamented ground floor is surmounted by a livelier, perforated, portion of the main wall mass. The façade shows series of two- and three-leaf windows and a proliferation of arches, cornices, pilasters and sculptures in the round. Monumental side towers stand out from the main mass. The exterior reveals that Korunović drew on medieval Serbian architecture, the legacy of European romanticism and the Sezessionstil. Architectural elements borrowed from various styles and cultures combine to produce an original expressionist whole with a “restless silhouette”, additionally stressed by blends and contrasts of undulating forms and horizontal and vertical masses. The Ministry of Posts building has considerable architectural, historical and cultural value as one of Momir Korunović’s most successful surviving works and a representative example of the modern national style in Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Министарства пошта је саграђена у периоду од 1926. до 1930. године, према пројекту архитекте Момира Коруновића. Традиционални облик основе и троделна подела фасаде везују га за конвенционална, академска решења административних објеката, док по свему осталом представља типичну романтичарско-експресионистичку грађевину. Декоративни низови просторија смештени су са обе стране коридора тако да формирају основу у облику слова „П“ са унутрашњим двориштем. Безорнаментално приземље надвисује живљи, перфорирани део главног зидног платна. Фасада је украшена низом дводелних и троделних прозора и обиљем лукова, венаца, пиластера и пуних скулптура. У основним масама издвајају се бочне куле наглашене монументалности. Спољна обрада грађевине указује на Коруновићеву инспирацију у ризници српског средњевековног неимарства, европског романтичарског наслеђа и сецесије. Архитектонски елементи, преузети из стилова различитих епоха и поднебља, спојени су у оригиналну експресионистичку целину „немирне силуете“ грађевине, појачане сукобом и прожимањем таласастих облика и хоризонталних и вертикалних маса. Зграда Министрства пошта је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности. Представља једно од најуспешнијих сачуваних дела архитекте Момира Коруновића и репрезентативни пример развоја модерног националног стила у Србији.
 

Службени гласник РС бр. 30/07