ГЛАВНА ФАСАДА
 
ПРЕСЕК И СИТУАЦИЈА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Josif Šojat’s House,
14, Brankova Street

Споменик културе
Зграда Јосифа Шојата,
Бранкова 14
 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of contractor Josif Šojat is a building for rent, typical of the time when there was a shortage of apartments and such houses comprised the largest percentage of building. It was built in 1935, after the design by architects Petar and Branko Krstić. This residential building with shops on the ground floor has a cellar, ground floor, four floors and a receding storey under the roof. The façade was designed as a simple and easily legible form and its main effect is achieved through the relationship between the façade surface and the square window apertures. The established rhythm is changed only by the balcony on the first floor.The house of Josif Šojata is one of the most important works of inter-war functionalism and simultaneously one of the most significant creations of architects Petar and Branko Krstić, in which the modernist concept of architecture without ornaments reached its climax.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Зграда предузимача Јосифа Шојата је најамна зграда типична за време несташице станова када су такве зграде за ренту чиниле највећи проценат изграђених објеката. Подигнута је 1935. године по пројекту архитеката Петра и Бранка Крстића. Стамбена зграда са локалима у приземљу има подрум, приземље, четири спрата и повучену поткровну етажу. Фасада је обликована као једноставна и јасно читљива форма, заснована на ритмичном смењивању пуних и празних зидних површина. Промену у успостављеном ритму чини балкон на првом спрату. Зграда Јосифа Шојата представља једно од најзначајнијих дела међуратног функционализма и истовремено једно од значајнијих остварења архитеката Петра и Бранка Крстића у којем је дошла до пуног изражаја модернистичка идеја о безорнаменталној архитектури.

 

Службени гласник РС бр. 32/01