ТЕРАЗИЈЕ, ОКО 1930.
 
ХОТЕЛ „МОСКВА“, ОКО 1910.
 
ИЗГЛЕД ИЗ БАЛКАНСКЕ УЛИЦЕ
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА, ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ, 1940.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Moskva Hotel,
1, Balkanska Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда хотела „Москва“,
Балканска 1

 
Lokacija     Location
 
 
 

The Moskva Hotel was the first object that marked the future construction of the Terazije square. In the early 20th century, Insurance Company ”Rossia“ from St. Petersburg, bought land at the corner of Kralja Milana (today Terazije square) and Balkanska Street, in order to build a facility for its company. In 1905 the Company announced the competition for the construction of the building. The first prize and the right to realization, won the work of architect Viktor Kovačić from Zagreb. However, the management of the Company in St. Petersburg disagreed with the decision of the jury, and accepted the design of Jovan Ilkić, awarded the second prize. Architect Ilkić was invited to St. Petersburg, where the work on the design was continued in cooperation with Russian architects. The design was signed by the architect Pavel Karlovič Bergštreser, ”head-architect“ of the Insurance Company ”Rossia“. The Moskva Hotel was realized under the supervision of Jovan Ilkić. Exempt from traditional compositional procedure, by the used type of decoration and by the use of new materials such as Swedish granite, reinforced concrete, faience, marble and ceramics, it is among the first examples in Serbian architecture on which was accepted the Secession style. Green ceramic tiles which made a special decorative colourful facade formwork, were designed in the famous factory of maiolica and ceramic ornaments ”Zolnaj“ from Pecs. Decorative motifs on the facade were made according to Ilkić’s design. Significant details of the hotel’s facade and its ornamental assmblage are represented by the sculpure ”Woman with Three Children“ as well as by ”Glorification of Russia“ allegorical relief representation of economic and naval forces of Russia, made in maiolica style. The Palace of the Insurance Company ”Rossia“ with a cafe’ and the Moskva Hotel, was opened by King Petar I Karađorđević on January 14, 1908. Soon afterwards the cafe’ became one of the favorite places for get-togethers of Belgrade citizens, as well as of diplomatic corps, political elite, business people and artists. During the Second World War, the palace ”Moskva“ had the same destiny as other buildings of Belgrade. In the post-war years it returned its original shine and distiguished guests. An extensive restoration was performed in the period from 1970 to 1972, according to the design of Grigorije Samojlov.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Здање хотела „Москва“ био је први објекат који је обележио будућу изградњу Теразија. Осигуравајуће друштво „Росија“ из Петрограда почетком ХХ века купило је имање на углу Краља Милана (данас Теразије) и Балканске улице, да би сазидали објекат за смештај своје фирме. Прву награду на конкурсу које је Друштво расписало 1905. године добио је рад архитекте Виктора Ковачића из Загреба. Међутим, управа Друштва у Петровграду није се сложила са избором жирија, те је прихватила пројекат Јована Илкића, награђен другом наградом. Архитекта Илкић позван је у Петроград, где је рад на пројекту настављен у сарадњи с руским архитектима. Пројекат је потписао архитекта Павел Карлович Бергштресер, „шеф-архитект“ Осигуравајућег друштва „Росија“, док је сама зграда изведена под надзором Јована Илкића. Ослобођена традиционалног композицијског поступка, употребљеном врстом декорације и применом нових материјала – шведског гранита, армираног бетона, фајанса, мермера и керамике – зграда хотела „Москва“ спада међу прве примере у српској архитектури који представљају прихваћен сецесијски стил. Зелене керамичке плочице којима је остварена изузетна декоративна, колоритна оплата фасаде, израђене су у чувеној фабрици мајолике и керамичких украса „Жолнај“ из Печуја. Украсни мотиви на фасади израђени су према Илкићевим нацртима. Значајне детаље фасаде хотела и његовог орнаменталног корпуса чине скулптура „Жена са три детета“ и „Глорификација Русије“, алегоријска рељефна представа привредне и поморске снаге Русије изведена у мајолици. Палату Осигуравајућег друштва „Росија“ са кафаном и хотелом „Москва“ отворио је краљ Петар I Карађорђевић 14. јануара 1908. године. Кафана је убрзо постала једно од омиљених места за окупљања Београђана, али и дипломатског кора, политичке елите, пословних људи и уметника. Током Другог светског рата палата „Москва“ је делила судбину осталих београдских здања. У послератним годинама враћа свој првобитни сјај и уважене госте. Обимнија рестаурација изведена је у периоду од 1970. до 1972. године, према пројекту Григорија Самојлова.

 

Службени гласник СРС бр. 14/79