ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
ЕНТЕРИЈЕР, СВЕЧАНО СТЕПЕНИШТЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, СВЕЧАНА САЛА
 
ЕНТЕРИЈЕР, СВЕЧАНИ САЛОН
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Aero Club Building,
4, Uzun Mirkova Street and 36, Kralja Petra Street

Споменик културе
Зграда Аеро клуба,
Узун Миркова 4 и Краља Петра 36

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Aero Club building was constructed in 1934/5 to accommodate the national aviation institution of the Kingdom of Yugoslavia. It was designed in an original and very modern way by Vojin Simonović, an eminent interwar Belgrade architect, as a monumental corner structure in the art deco style, a major European style at the time. The lofty façades noticeably depart from the severe academic concept. Above the rusticated ground-floor and mezzanine zone, a modernization of academism is recognizable in bold stylization and in novel elements introduced into composition. Vast unornamented surfaces flank and surmount the system of alternate pilasters and openings. The elegance of classicist origin is enhanced by the finely nuanced facing materials: artificial stone treated in three different ways and noble plaster. The entranceway through circular and oval halls with sumptuous spiral stairs with wrought-iron railing is lighted by a stained glass window and a skylight. The stained glass window depicting “Dedalus and Icarus” was commissioned from Vasa Pomorišac. The grandly designed exterior matches up with the interior, notably the first-floor conference hall with its luxury materials such as wood, textile and brass, walls with ornamental stuccowork and decorative iron radiator covers. Today the building also houses the Legacy of the painter Petar Dobrović. The Aero Club building has considerable historical and architectural value as the national aviation institution of the Kingdom of Yugoslavia and an original work of the architect Vojin Simeonović. A representative example of art deco in Belgrade, it played a significant role in the process of Europeanization of Belgrade’s architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Аеро клуба саграђена је 1934-1935. године за националну установу ваздухопловства Краљевине Југославије. Реализована je према пројекту еминентног београдског архитекте Војина Симеоновића. Конципирана као монументалан угаони објекат, архитектонски је обликована у тада савременом европском стилу ар декоа. На репрезентативним фасадама јасно је уочљиво одступање од строгог академског концепта. Над хоризонталном рустичном зоном приземља и мезанина модернизација академизма уочљива је у смелом стилизовању и уношењу сасвим нових елемената у композицију. Широке безорнаменталне површине фланкирају и надвишавају систем смењивања сведених пиластера и отвора. Елеганција класицистичког порекла допуњена је одмереним нијансама фасадног материјала – полихромно обрађеног вештачког камена. Репрезентативној спољној обради архитектуре одговара облагање ентеријера - нарочито свечане сале на првом спрату - луксузним материјалима као што су дрво, штоф и месинг, затим штуко-декорација зидова и гвоздене декоративне маске радијатора. Свечани прилаз кроз кружни и овални хол са раскошним спиралним степеништем и оградом од кованог гвожђа осветљен је витражом и светларником. Израда витража са темом „Дедал и Икар“ била је поверена сликару Васи Поморишцу. У делу зграде према улици Краља Петра смештен је легат сликара Петра Добровића. Зграда Аеро клуба поседује значајне културно-историјске и архитектонске вредности, као национална установа ваздухопловства Краљевине Југославије и ауторско дело архитекте Војина Симеоновића. Представља репрезентативан пример ар декоа у Београду и посебан допринос европеизацији београдске архитектуре.
 

Службени гласник РС бр. 30/07