ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ГРАЧАНИЧКА УЛИЦА, КРАЈ 19. ВЕКА
 
ТАПИЈА ВЛАСНИКА КУЋЕ, 1879.
 
ПРЕСЕК
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
Old house at Varoš kapija,
10, Gračanička Street

Споменик културе од великог значаја
Стара кућа на Варош капији,
Грачаничка 10
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the family residence type was erected toward the end of the 18th century. There is a cellar (under one part), ground floor and one floor under a tall double-pitched roof. The main tract with a side entrance faces the street and the south side wing is enclosed in the garden. There used to be a porch on wooden pillars on the floor level facing the garden, which was later significantly altered. The house is of a post and petrail construction system. The building type is baroque panonian urban construction with stylic elements of classicism. It documents the period in Belgrade growth when Balkan architecture was transforming into middle European architecture. It is one of the earliest evidences of adoption of new construction styles, forms and housing, as well as overlapping cultural influences on the territory of Belgrade. Its position marks the town's old regulation, being a very rare remnant of the former City Gate (Varos kapija)
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породичне стамбене намене подигнута је крајем XVIII века. Има подрум (под једним делом), приземље и спрат покривен високим двосливним кровом. Главни тракт са бочно постављеним улазом окренут је према улици а јужно бочно крило увучено је у двориште. На спратном делу куће према дворишту налазио се трем с дрвеним стубовима који је каснијим преправкама знатно измењен. Кућа је грађена у бондручном конструктивном систему. Припада типу варошких кућа панонске барокне градње са стилским елементима класицизма. Она документује период када се у развоју Београда врши прелаз из балканске у средњоевропску архитектуру. Један је од најранијих доказа усвајања новијег начина грађења, обликовања и становања, као и преплитања културних утицаја на тлу Београда. Својим положајем маркира стару регулацију града. Представља веома редак остатак некадашње Варош капије.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79