„СРПСКА КРУНА“ И КУЋА МАРКА СТОЈАНОВИЋА, КРАЈ 19. ВЕКА
 
„СРПСКА КРУНА“, ОКО 1880.
 
БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА, ЕНТЕРИЈЕР
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
БОЧНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Srpska kruna Hotel,
56, Knez Mihailova Street

Споменик културе
„Српска круна“,
Кнез Михаилова 56

 
Lokacija     Location
 
 
 
Hotel “Srpska kruna” was built in 1869 as the most modern and representative hotel in Belgrade at that time. Although its design preserved and continued the tradition and appearance of old inns where the composition of the guest house was organized around a square courtyard, “Srpska kruna” stands in the development of the city at the very beginning of an intensive process of conforming Belgrade to other European cities in the second half of the nineteenth century. This is the only authentic building preserved as the only representative of the first modern “European type” hotels in Belgrade. “Srpska kruna” was designed in the style of academism with elements of romanticism. Its owner, Milija Pavlović, who opened a guest house in it in 1870, made good use of the fact that one of the most famous guest houses in old Belgrade, “Srpska kruna” or “Malo zdanje” the property of Prince Aleksandar Karađorđević had been bought for the offices of the Municipal Court, and put the sign with the emblem of the Serbian crown, taken down from the original guest house in Uzun Mirkova Street, onto his newly opened hotel. After the bombing of Belgrade on April 6, 1941, when the building of the National Library was completely demolished, the guest house function of “Srpska kruna” ended and it served as the new premises of the library. Today, it is the building of the City Library of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Српска круна“ изграђен је 1869. године као најмодернији и најрепрезентативнији хотел у Београду тога времена. Иако су у његовој градњи сачуване и настављене традиција и изглед ханова, где се око централног и правоугаоног дворишта организује цела грађевина, хотел „Српска круна“, по свом спољашњем изгледу, стоји на почетку интензивног процеса европеизације Београда у другој половини ХIX века. Посебна вредност ове зграде је аутентичност објекта, који је сачуван као једини репрезент првих модерних хотела „европског типа“ у Београду. „Српска круна“ је изведена у духу академизма, са елементима роментизма. Власник Милија Павловић, који је 1870. године у овој згради отворио гостионицу, искористио је околност да је једна од најчувенијих гостионица старог Београда „Српска круна“ или „Мало здање“, својина кнеза Александра Карађорђевића, откупљена за смештај Општинског суда, па је на своју гостионицу поставио фирму са амблемом српске круне скинуту са истоимене гостионице у Узун Мирковој улици. Након бомбардовања Београда 6. априла 1941, када је уништена зграда Народне библиотеке, престала је и функција „Српске круне“ као угоститељског објекта и у њој је започет процес стварања новог фонда библиотеке. Данас се у згради налази Библиотека града Београда.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81