ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ПОЗОРИШНИ ТРГ, 1930.
 
ПОЗОРИШНИ ТРГ, ТРЕЋА ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА
 
ПОСТАМЕНТ СПОМЕНИКА, РЕЉЕФ
 
ПОСТАМЕНТ СПОМЕНИКА, РЕЉЕФ
 
СПОМЕНИК КНЕЗУ МИХАИЛУ
 
 
 
 
ТРГ РЕПУБЛИКЕ
 
 

Cultural monument of great value
Monument to Prince Mihailo,
Republic Square

Споменик културе од великог значаја
Споменик кнезу Михаилу,
Трг Републике

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monument was erected in 1882, the work of Florentine sculptor Enrico Pazzi. It was the first public sculptural monument unveiled in Belgrade and the only equestrian monument in Belgrade. The unveiling of the monument was a great event for Belgrade and Serbia, confirmed by the poems written for that purpose and printed lithographs representing the square with festive decorations, military musicians in uniforms and the gathered crowd of citizens. The monument was dedicated to Pince Mihailo as the liberator from the Ottoman slavery. The bronze equestrian figure was placed on the plinth with reliefs related to the most important moments in the rule of Prince Mihailo, with particular emphasis on the liberated towns. The author of the reliefs was architect Konstantin A. Jovanović. The stone part of the plinth has a three-storeyed base with applied emblem of Serbia and dedication to Mihailo M. Obrenović, bronze garlands and plaques with the names of the liberated Serbian towns. During the works on the monument between 1928 and 1931 the lower part of the plinth was changed and the environment was specially arranged. The original classic solution was replaced by a baroque one in order to fit better into the new architectural surroundings.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик кнезу Михаилу, подигнут 1882. године, дело фирентинског вајара Енрика Пација, први je јавни фигурални споменик и једини коњанички споменик подигнут у Београду. Откривање споменика кнезу Михаилу био је велики догађај за Београд и Србију о чему сведоче песме написане за ту прилику и штампане литографије које представљају свечано украшен трг, униформисану војну музику и много окупљеног света. Споменик је посвећен кнезу Михаилу као ослободиоцу од турског ропства. Бронзана коњаничка фигура постављена је на постамент са рељефима везаним за најважније моменте владавине кнeза Михаила, међу којима је ослобођењу градова дато посебно место. Аутор рељефа је архитекта Константин А. Јовановић. Камени део постамента састојао се од тростепене базе са аплицираним грбом Србије и посветом Михаилу М. Обреновићу, бронзаним гирландама и плочама са именима ослобођених српских градова. Приликом радова на споменику између 1928. и 1931. године измењен је доњи део постамента и уређена његова околина. Првобитно класично решење замењено је барокним, ради уклапања у нови архитектонски оквир трга.
 

Службени лист града Београда бр. 14/79