ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ АТИКЕ
 
ДЕТАЉ УЛАЗНИХ ВРАТА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА, 1956.
 
ЦРТЕЖ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 

Cultural monument
Department store,
16, Kralja Petra Street

Споменик културе
Робни магазин,
Краља Петра 16

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1907 after the design by engineer Viktor Azriel and represents the first modern department store in Belgrade. In structural and compositional sense it is the most significant art nouveau creation in Serbia. This is the first commercial building in Belgrade with several storeys interconnected and open, and the whole interior visible from the galleries. The architectural programme is well-matched by the art nouveau façade, conceived as a glass curtain held by an iron grid, marble pillars with characteristic endings. The flanked façade also has a characteristic orthogonal division with moderate decoration on the pillars, iron fence on the balcony and arched façade endings.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнут је 1907. године по пројекту инжењера Виктора Азриела. Представља прву модерну београдску робну кућу, а у конструктивном и обликовном смислу најзначајније српско сецесијско остварење. Ово је прва трговачка зграда у Београду у којој је више етажа међусобно спојено и отворено, а цео унутрашњи простор сагледив са галерија. Архитектонском програму одговара сецесијски обрађена фасада, схваћена као стаклена завеса придржана гвозденом решетком, мермерним пилонима са карактеристичним завршецима. Фланкирану фасаду карактерише и једноставна ортогонална подела, са умереном декорацијом на пилонима, гвозденој балконској огради и на лучном фасадном завршетку.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1068/3
од 30.12.1966.