ИЗГЛЕД ИЗ УЗУН МИРКОВЕ УЛЦЕ, 1964.
 
ИЗГЛЕД ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1964.
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ ТАДЕУША КОШЋУШКА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
РЕАЛКА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
 

Cultural monument of great value
Realka High School,
14, Uzun Mirkova Street

Споменик културе од великог значаја
Реалка,
Узун Миркова 14

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was completed around 1840 in the style of classicism, probably after the design by Franc Janke. Its social and historic value is contained in the significance it had as a school that employed as professors or educated eminent personalities of the nineteenth century Serbia. It was built in solid material, brick and lime mortar, with a characteristic structure that replaced the previously popular timber frame system.
It was originally built as private residence of Cvetko Rajović, the mayor of Belgrade and a very important political figure. It later acquired a public function: it housed the premises of the English Consulate, then the Gendarmerie, army staff headquarters. From 1867 to WW II it was continuously the building of the First Belgrade Non-Classical (“Realka”) High School. It is the oldest preserved Belgrade building built entirely in line with the European spirit and a unique example of classicism.
At the beginning of the twentieth century a two–storey building was built next to the original one because of the then existing shortage of school buildings. The new house is organically connected to the old one, but the architecture follows the requirements of the time and the façades bear elements of art nouveau style.
Today, it serves as the premises of the Pedagogical Museum.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута око 1840. године у стилу класицизма, вероватно по пројекту Франца Јанкеа. Њена друштвено-историјска вредност садржана је у значају који је имала као школска зграда коју су похађале или су у њој предавале знамените личности Србије XIX века. Грађена је од тврдог материјала, од опеке и кречног малтера, а за њу је карактеристичан конструктивни склоп који је заменио дотадашњи начин зидања у бондручном систему.
Саграђена је за приватну резиденцију Цветка Рајовића, управитеља вароши Београда и значајне политичке личности. Касније је добила јавну намену: у њој је био смештен енглески конзулат, затим жандармерија, војни штаб, а од 1867. године до Другог светског рата непрестано Прва београдска реалка. Најстарија је београдска сачувана зграда грађена у потпуности у европском духу и јединствени је примерак класицизма.
Уз старију зграду, почетком XX века, услед недостатка школског простора дограђена је двоспратница. Нови објекат је органски повезан с постојећим, али је архитектура била усклађена са захтевима времена па су фасаде обликоване елемнтима сецесије.
Данас се у згради налази Педагошки музеј.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79