ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
РАТНИЧКИ ДОМ, ОКО 1935.
 
 
 
 
РАТНИЧКИ ДОМ, ОКО 1935.
 
 

Cultural monument
Veterans Club,
19, Braće Jugovića Street

Споменик културе
Ратнички дом,
Браће Југовића 19

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Veterans Club, today the Army Club, has two wings, one built between 1929 and 1932 toward Braće Jugovića Street and the other erected in 1939 toward Simina, Francuska and Emilijana Joksimovića Street. The Veterns Club was built on the plot of the former “Bicycle Club” which the Belgrade municipality gave as gift to the veterans.
The Club was built after a competition entry designed by architects Živko Piperski and Jovan Jovanović. It is the latter’s best most significant work.
From the very beginning the building was supposed to be a social club and according to the testimonies of its contemporaries, it was modelled on social clubs in Czechoslovakia and Poland. When the building was finished numerous associations and unions moved into it, such as the Association of Reserve Officers and Veterans, the Adriatic Guards, Volunteers Association, the Sokol Headquarters, the Friends of France Society etc. One part of the building was designated to serve as guest house for people from outside of Belgrade. The guest house character of the Veterans Club was mostly enhanced by the extension of the building toward Simina Street. The present day function of the Army Club closely follows the one established at the time when it was built.
The Veterans Club is an eminent example of the application of romantic methods in inter-war architecture of Belgrade, as confirmed by its façade. All other façades were designed in the style of modernist non-ornamental architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Ратнички дом, данас Дом војске, има два тракта, један изграђен између 1929. и 1932. године, према улици Браће Југовића и други, дограђен 1939. према Симиној, Француској и улици Емилијана Јосимовића. Ратнички дом је подигнут на плацу бившег Велосипедског клуба који је београдска Општина поклонила бившим ратницима.
Дом је подигнут на основу конкурсног пројекта архитеката Живка Пиперског и Јована Јовановића, чије је ово најзначајније дело.
Од самог настанка објекат је требало да има карактер друштвеног дома и по сведочењу савременика изграђен је по угледу на друштвене домове у Чехословачкој и Пољској. По изградњи Дома у њега су усељена бројна удружења и савези, као што су Удружење резервних официра и ратника, Јадранска стража, Удружење добровољаца, Соколска матица, Друштво пријатеља Француске и други. Један део објекта био је намењен боравку гостију из унутрашњости. Хотелски карактер Ратнички дом је у већој мери задобио доградњом дела према Симиној улици. Данашња функција Дома војске не разликује се много од оне установљене по подизању.
Ратнички дом представља еминентни пример примене романтичарског метода у међуратној београдској архитектури, о чему сведочи чеона фасада. Све остале фасаде обликоване су у духу модернистичке безорнаменталне архитектуре.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84