ПРОМЕТНА БАНКА, ОКО 1930.
 
ДЕТАЉ КУПОЛЕ
 
ДЕТАЉ КУПОЛЕ
 
УЛАЗ ИЗ ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Commercial Bank,
26, Knez Mihailova and 12, Zmaj Jovina Streets

Споменик културе
Прометна банка,
Кнез Михаилова 26 и Змај Јовина 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Commercial Bank was established in Belgrade in 1896 and beside its basic function it was directly involved in the financing of industry. Until the building in Knez Mihailova Street was completed, the bank used to be in the one-storey building at 6, Uskočka Street. The prosperity of the Bank and personal engagement of the chairman of the Managing Board, engineer Miloš Savčić, were crucial in the decision to build a new building for the Bank in 1912. The designers were architects Danilo Vladisavljević and engineer Miloš Savčić. The building had shops on the ground floor in line with the character of the commercial Knez Mihailova Street. On the first floor were the premises of the Commercial Bank and on the second the Insurance Company “Srbija”. According to its architectural features, the building belongs to art nouveau style. Its structure, large glass surfaces, the application and the type of decorative plastic belong to art nouveau architecture. Although at that time there were already many buildings designed in the same style, the Commercial Bank building surpassed them in its brave approach and the introduction of mezzanine which was unknown until then. The corner position of the building is underlined with a large dome and sculptures over the cornice.
It has a distinctive interior with vestibule widows painted with the representation of the allegory of Serbia holding commerce, industry, technology and agriculture under its wing.
The building was finished in 1914 and Commercial Bank stayed in it until its dissolution in 1949.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Прометна банка основана је у Београду 1896. године и осим основне функције учествовала је непосредно и у финансирању индустрије. До подизања зграде у Кнез Михаиловој улици била је смештена у једноспратници у Ускочкој број 6. Напредовање банке и ангажованост председника Управног одбора, инжењера Милоша Савчића, допринели су да се 1912. године отпочне са изградњом нове банчине зграде. Њени пројектанти су архитекта Данило Владисављевић и инжењер Милош Савчић. Зграда је у приземљу имала трговачке радње, што је одговарало карактеру трговачке Кнез Михаилове улице, на првом спрату су биле просторије Прометне банке, а на другом Осигуравајућег друштва „Србија“. По својим архитектонским особеностима зграда Прометне банке припада стилу сецесије. Конструктивни склоп, велике стаклене површине, начин примене и тип декоративне пластике припадају сецесијској архитектури. Иако је у Београду тог времена већ постојао велики број објеката таквог стилског опредељења, зграда Прометне банке их је превазилазила по смелости приступа као и по афирмацији међуспрата који до тада није постојао. Угаони положај зграде акцентован је великом куполом и скулптурама над кровним венцем.
Ентеријер је био решен репрезентативно, а као посебност су се истицали осликани прозори вестибила са алегоричном представом Србије под чијим окриљем су се налазиле трговина, индустрија, техника и пољопривреда. У згради завршеној 1914. године Прометна банка се налазила све до свог гашења, 1949. године.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84