ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ДЕО ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА
 
УЛАЗНA ВРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Steam bath of brothers Krsmanović,
45a, Cara Dušana Street

Споменик културе
Парно купатило браће Крсмановић,
Цара Душана 45а

 
Lokacija     Location
 
 
 
The steam bath complex of brother Krsmanović was built between 1901 and the 1920s around the remains of a former “Small Turkish bath”, presumably from the eighteenth century. In the centre of the bath there is a circular pool – Turkish bath and a smaller polygonal pool with cold water. The foundations of the room with the circular pool and the canals underneath the pool are in fact the remains of the old Turkish bath.
The building of the Steam bath of brothers Krsmanović was designed in the style of academism. It was conceived as a ground floor building with a prominent upper floor side projection that ends with a balustrade in the roof zone. In the central part of the symmetric façade there is a portal with semi-circular upper part and triangular timpani above. Shallow lesenes with decorative capitals separate windows topped with triangular timpanums.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Комплекс Парног купатила браће Крсмановић формиран је током раздобља од 1901. године до двадесетих година XX века око остатака некадашњег „Малог амама“, за који се претпоставља да потиче из XVIII века.
У средишту купатила налази се кружни базен – амам и мањи базен полигоналне основе, са хладном водом.
Зграда Парног купатила браће Крсмановић обликована је у духу академске архитектуре. Замишљена је као приземни објекат са истакнутним спратним бочним ризалитом, који се у зони крова завршава балустрадом. У средишњем делу симетрично решене фасаде налази се полукружно завршени портал, наткриљен троугаоним забатом. Плитке лезене са декоративно обрађеним капителима раздвајају прозоре надвишене троугаоним тимпанонима.
 

Службени гласник РС бр. 32/01