ПАЛАТА „АНКЕР“
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ТЕРАЗИЈЕ, ОКО 1928.
 
ТЕРАЗИЈЕ, ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА ПРОШЛОГ ВЕКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ПРОЈЕКАТ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ПАЛАТА „АНКЕР“, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
 

Cultural monument
Anker Building,
26, Terazije Street    

Споменик културе
Палата „Анкер“,
Теразије 26

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was completed in 1899 after the design of architect Milan Antonović. This two-storey house with shops on the ground floor and business space on upper floors was built by and for the Insurance Company “Anker”. Structurally and functionally the house belongs to the late nineteenth century architecture. It was built in classical materials, brick and lime mortar. The monumental “Anker” building is an important example of the nineteenth century academism in Belgrade and represents its architect Milan Antonović as a connoisseur of the academic style. The position of the building is particularly important because together with the “Atina” building, the hotel Moskva, the house of Aleksa Krsmanović and the Smederevo Bank it makes up the urban ambience of Terazije, formed in the late nineteenth and early twentieth centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је саграђена 1899. године по пројекту архитекте Милана Антоновића. Ову двоспратну кућу са локалима у приземљу и пословним просторијама на спратовима подигло је за своје потребе Осигуравајуће друштво „Анкер“. Конструктивно и функционално решење зграде има карактер архитектуре с краја XIX века. Зграда је зидана класичним материјалом, опеком и кречним малтером. Палата „Анкер“, монументалног израза, спада у значајне примерке академске архитектуре XIX века у Београду, а архитекту Милана Антоновића представља као познаваоца академизма. Положај овог објекта од посебног је значаја јер са палатом „Атина“, хотелом „Москва“, кућом Алексе Крсмановића и Смедеревском банком чини део градског амбијента Теразија који се формирао крајем XIX и почетком XX века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 586/3
од 28.6.1968.