КАФАНА „АЛБАНИЈА“, ОКО 1930.
 
АМБИЈЕНТ ОКО КАФАНЕ „АЛБАНИЈА“, ОКО 1930.
 
ПАЛАТА „АЛБАНИЈА“, 1947.
 
МАКЕТА
 
 
 
 
 
ПАЛАТА „АЛБАНИЈА“
 
 

Cultural monument
Albanija Building,
2-4, Knez Mihailova Street and 12, Kolarčeva Street

Споменик културе
Палата „Албанија“,
Кнез Михаилова 2-4 и Коларчева 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Albanija building was erected for the Mortgage and Credit bank, on the plot where an old tavern of the same name used to stand. The authors of the design were architects Branko Bon, Milorad Grakalić, Miladin Prljević and engineer Đorđe Lazarević. The works were completed in 1940. With its monumental appearance, important structural and architectural novelties, the Albanija building was an exceptional architectural achievement in the Balkans, and, until the building of Beograđanka it was the tallest house in Belgrade. Designed in the style of international modernism of the 1930s, with façades covered in grey-blue marble, it is a spatial accent at Terazije and one of the recognizable symbols of Belgrade. The Albanija building represents one of the main visual qualities of the city.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Палата „Албанија“ подигнута је на месту старе истоимене кафане, за потребе Хипотекарне банке. Аутори пројекта палате, која је завршена 1940. године, били су архитекте Бранко Бон, Миладин Гракалић, Миладин Прљевић и инжењер Ђорђе Лазаревић. Монументалног изгледа, са значајним конструктивним и архитектонским новинама, палата „Албанија“ је представљала изузетан грађевински подухват на Балкану и до подизања Београђанке била највиша зграда у Београду. Обликована у интернационалном духу модернизма тридесетих година XX века, са фасадама обложеним сивоплавим мермером, представља просторно-урбанистички акцент Теразија и један од препознатљивих симбола Београда.
Палата „Албанија“ доживљава се као једна од главних ликовних вредности града.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84