ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
СВЕЧАНО СТЕПЕНИШТЕ
 
СВЕЧАНА САЛА
 
САЛА ЗА САСТАНКЕ, ОКО 1930.
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
National Bank,
12, Kralja Petra Street

Споменик културе од великог значаја
Народна банка,
Краља Петра 12

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house was built in 1889 and extended in 1922 and 1925, after the design by Kostantin A. Jovanović for the administrative building of the National Bank of the Kingdom of Serbia, and later Yugoslavia. It was erected on an irregularly shaped plot as a detached building with all finished façades. By the subsequent extension it acquired the closed form with an inner courtyard. Although it has two parts, an older and a newer one, apportioned building is visible only in the ground floor which contains two representational spaces, the original hall with monumental two tracts of the staircase and the newly built hall with bank–counters. While the architectural composition of the façades has a uniform character, the spatial differentiation was realized in the disposition of floor plans. Horizontally, the rooms are distributed around the central courtyard, and vertically, along the hierarchic scale and in accordance with the function of certain departments, from representational to offices. The National Bank building is one of the purest examples of academic style, both in the exterior and interior design. The apportioned building visible in the floor plan cannot be perceived in the design of the facades owing to the consistent application of the academic method. The façade is divided by the super positioning of storeys. A strong divisional cornice separates the rustically designed ground floor from the upper storeys, which are then defined by the different treatment and shaping of the windows. The façade is finished with an emphasized cogged roof cornice with attic. The interior is also consistent to the style. Although four decades separate the two stages of building, there are negligible differences in decoration. The representative halls are lit with glass lanterns and reveal a rich polychromatic treatment in different materials – stone, ceramic tiles, stucco and fresco decorations. A sculpture by Đorđe Jovanović, the personification of Serbia, is placed in the centre of the hall. Konstantin Jovanović is also the author of the interior design. The National Bank building is one of the best creations of the Serbian academic architecture, the best example of the academic style and the most significant work of architect Konstantin A. Jovanović.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Палата Нaродне банке изграђена је 1889. године, а дограђена између 1922. и 1925. по пројекту архитекте Константина А. Јовановића за управно-административну зграду Народне банке Краљевине Србије, односно Југославије. Подигнута је на неправилној парцели као слободностојећа грађевина. Доградњом је добила форму затвореног блока са унутрашњим двориштем. Иако се састоји из два корпуса, старијег и новијег, етапнa градњa се уочава само у основи приземља у којој су се појавила два репрезентативна простора - првобитни хол с монументалним двокраким степеништем и новоизграђена шалтер сала. Док је у архитектонској композицији фасада дат јединствен карактер садржаја, дотле је диференцирање програма извршено у диспозицији основа. Распоред просторија остварен је једнотрактно, низањем око централног дворишта. Просторије су, зависно од функције појединих служби банке, смештене по етажама у хијерархијском реду од репрезентативних ка пословним. Народна банка је један од најчистијих примера академског стила како у обради екстеријера тако и ентеријера. Етапност градње видљива у основи не уочава се у обради фасада управо захваљујући доследности у примени академског метода. Фасада је рашчлањена суперпонирањем спратова. Рустично обрађено приземље одељено је од спратова јаким подеоним венцем. Спратови су диференцирани различитим третманом прозора и њиховим обликовањем. Фасаду завршава наглашени зупчасти кровни венац са атиком. Ентеријер банке је такође стилски доследно изведен. Иако је настао у размаку од готово четири деценије, уједначено је обрађен с незнатним разликама у употребљеној декорацији. Репрезентативни холови осветљени стакленим лантернама богато су полихромно обрађени применом различитих материјала – камена, керамичких плочица, штукo и сликане декорације. Централно место заузима скулптура, персонификација Србије, рад вајара Ђорђа Јовановића. Нацрте за уређење ентеријера такође је радио Константин Јовановић. Зграда Народне банке представља једно од најбољих остварења српске академске архитектуре, најбољи пример стилa и најзначајније дело архитекте Константина А. Јовановића.

 

Службени гласник СРС бр. 14/79