ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
БОЧНА ФАСАДА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Sculptor Dragomir Arambašić’s House,
20, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе
Кућа вајара Драгомира Арамбашића,
Господар Јевремова 20

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of Dragomir Arambašić was built in 1906 after the design by architect Branko Tanazević. It is the most recent building within the complex around Dositej’s Lyceum, one of the most valuable and oldest spatial cultural-historic wholes of Belgrade. Its particular quality is the relationship to the life and work of Dragomir Arambašić (1881-1945), sculptor. He founded his entire artistic creation on academic standards notwithstanding the artistic movements in the European art of the nineteenth and twentieth centuries. Hе enriched our art with an exceptional work, the fountain “Awakening”, placed in front of the main entrance to the Art Pavilion “Cvijeta Zuzorić”. He was awarded for the sculpture in 1920 by the Association of French Artists. He was also the author of numerous façade sculptures in Belgrade. Apart from being a memorial to the work and life of Dragomir Arambašić, an eminent Serbian sculptor, the house at 20, Gospodar Jevremova Street possesses certain architectural values reflected in its functional-spatial disposition and the design of façades.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа Драгомира Арамбашића подигнута је 1906. године по пројекту архитекте Бранка Таназевића. Најмлађи је објекат у комплексу око Доситејевог лицеја, једне од највреднијих и најстаријих просторно културно-историјских целина Београда. Њена посебна вредност свакако је везана за живот и рад Драгомира Арамбашића (1881-1945), вајара, који је целокупно своје уметничко остварење базирао на академским стандардима, не ослањајући се на различите уметничке правце који су прожимали европску уметност XIX и XX века. Нашу уметност обогатио је изванредним делом, фонтаном „Буђење“ која се налази испред централног улаза у Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“. За ову своју скулптуру је 1920. године добио награду Друштва француских уметника. За Београд је посебно везан и по изради бројних фасадних скулптура. Кућа у Господар Јевремовој осим тога што представља меморијални споменик у коме је живео и радио Драгомир Арамбашић, познати српски вајар, има и одређене архитектонске вредности које се огледају у функционално-просторној диспозицији и обликовању фасада.

 

Службени лист града Београда бр. 16/87