ЦАРА ДУШАНА 10-16, КРАЈ 19. ВЕКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ПРОЈЕКАТ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
House at 10, Cara Dušana Street

Споменик културе
Кућа у улици Цара Душана бр. 10

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Elijas Flajšman, saddler, was built between 1724 and 1727 as one of the first buildings erected during the Austrian occupation of Belgrade (1717-1739) according to the street regulation plan of colonel Nikola Doksat de Morez. The house has a cellar, ground floor and upper floor. It was built as one of seven houses in the row. Its original façade was divided by a simple horizontal cornice above the ground floor, by side pilasters on the corners and, probably, a profiled roof cornice. The portals were framed in profiled stone frames. It is a typical example of a residential-business urban house, common in the area of the Habsburg monarchy in the Danube region in the eighteenth century. It is the only residential house from the first half of the eighteenth century preserved in the urban structure of Belgrade outside the complex of the Fortress. Today, it is the oldest building of Belgrade which has outlived all changes in architectural legacy.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Елијаса Флајшмана, занатлије ременара, подигнута је између 1724. и 1727. године као један од првих објеката који су изграђени у време аустријске окупације Београда (1717-1739) према регулационом плану пуковника Николе Доксата де Мореза. Кућа има подрум, приземље и спрат. Грађена је као једна од седам истих зграда у низу. Њена првобитна фасада била је рашчлањена једноставним хоризонталним венцем над приземљем, бочним пиластрима на угловима и, вероватно, профилисаним кровним венцем. Портали су били уоквирени профилисаним каменим оквирима. Типичан је пример стамбено-пословне градске куће, уобичајене на подручју подунавских земаља Хабзбуршке монархије током XVIII века. Једини је стамбени објекат из прве половине XVIII века који је сачуван у урбаном ткиву Београда, изван комплекса Тврђаве. То је данас најстарија зграда Београда која је својим трајањем надживела све промене у архитектонском наслеђу.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87