КАПИЈА ИЗ ДОБРАЧИНЕ УЛИЦЕ
 
УЛАЗНО СТЕПЕНИШТЕ, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Milovanović’s family House,
15, Dobračina Street

Споменик културе
Кућа породице Миловановић,
Добрачина 15

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of the Milovanović family was originally a ground-floor house of colonel Đorđe Marković, built in 1884. The house was bought in 1900 by Milan Milovanović, lawyer, and in 1927 an upper floor was added to it after the design by architect Đorđe Bajalović. The house has preserved its specific stylistic features with a hardly noticeable difference in the treatment of the façade on the oldest and the added parts. The façade has elements of decorative plastic, characteristic of the epoch of the nineteenth century academism. With the extension, the house lost its original functional scheme where the whole space of the living quarters and auxiliary rooms was organized around a central hall accessed through a covered porch. The house of the Milovanović family is a typical example of a town house-villa from the late nineteenth century, built on the Danube slope. On the plot it is positioned in such a way to be turned toward Simina and Dobračina Streets. Around the house is a, once well-kept, garden with a wrought iron fence.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа породице Миловановић, првобитно приземна кућа пуковника Ђорђа Марковића, саграђена је 1884. године. Кућу је 1900. године купио адвокат Милан Миловановић, а 1927. године дозидан је спрат по пројекту архитекте Ђуре Бајаловића. Објекат је у целини сачувао специфично стилско обележје са једва уочљивом разликом у обради фасаде на најстаријем и дограђеном делу. На фасади се налазе елементи декоративне пластике, карактеристични за епоху академизма XIX века. Доградњом, зграда је изгубила првобитну функционалну шему, по којој је цео простор за становање и помоћне просторије био организован око централног хола, у који се улазило са покривеног трема.Кућа породице Миловановић је типичан пример градске куће-виле с краја XIX века, са лепо уређеним вртом и оградом од кованог гвожђа, какве су грађене на Дунавској падини. Својом диспозицијом на парцели оријентисана је према улицама Симиној и Добрачиној.

 

Службени гласник РС бр.51/97