ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1963.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА, ПРОЈЕКАТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1992.
 
 

Cultural monument
Nikola Predić’s House,
14, Vuka Karadžića Street

Споменик културе
Кућа Николе Предића,
Вука Караџића 14

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Nikola Predić, merchant, partner of Captain Miša Anastasijević, was one of the first houses built after the sale of the Turkish estates when the Turks had left Belgrade. Erected at the new regulation established by the regulation plan of “the town in the moat”, the house is an evidence of the first steps in the shaping of downtown Belgrade. This is a one-storey family house with shops and storage spaces on the ground floor, designed in accordance with the requirements of academic architecture. The rustic ground floor is separated from the upper floor by a dividing cornice. The façades are symmetrical, with dynamic elements of window apertures and pilasters, and its corner position is underlined with the projecting bay window. The present day appearance of the building dates from 1906, from the time when the house was bought by Kir Mijailo Pavlović in order to rent it out. The façades were then “modernized” with stylized art nouveau plastic decorations.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа трговца Николе Предића, компањона капетана Мише Анастасијевића, била је једна од првих кућа које су подигнуте после распродаје турских имања по њиховом одласку из Београда. Изграђена на новој регулацији установљеној планом регулације вароши у шанцу, зграда сведочи о зачецима формирања градског језгра. Породична спратна кућа са дућанима и магацинима у приземљу пројектована је у свему према захтевима академске архитектуре. Рустично приземље је одвојено од спрата јаким подеоним венцем. Фасаде су решене симетрично, оживљене прозорима и пиластрима, а угаони положај наглашен је јако истуреним еркером. Данашњи изглед зграде потиче из 1906. године, из времена када је кућу купио ћир Мијаило Павловић и наменио је ренти. Том приликом су фасаде „осавремењене“ тако што су добиле сведену сецесијску декоративну пластику.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84