ИЗГЛЕД ИЗ ФРАНЦУСКЕ УЛИЦЕ
 
ФРАНЦУСКА УЛИЦА, 1895.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, СТЕПЕНИШТЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Milan Piroćanac’s House,
7, Francuska and 20, Simina Streets

Споменик културе
Кућа Милана Пироћанца,
Француска 7 и Симина 20

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1884 for Milan Piroćanac, one of the most eminent protagonists of the political life in Serbia in the 1880s. It is a typical example of representative town architecture of the time. It is supposed that architect Jovan Ilkić designed the house in the then prevailing style of academism with neo-renaissance elements on the façade. The representational effect of the building, conceived as a free standing villa, was achieved through the symmetric composition of floor plan and affluent decoration on the outside. The general impression of luxury in the interior is complemented by plaster ornaments on the ceiling and the walls, the wrought iron railing and parts of furniture that reveal a high level of artisan skill. Milan Piroćanac (1837-1897), lawyer and writer, was one of the founders of the Popular Party and prime minister in the government of King Milan Obrenović. An important part of the political and social life of Belgrade and Serbia in the late nineteenth century took place in his house. The building later housed diplomatic missions and since the end of WW II it has been the headquarters of the Serbian Writers Union.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута око 1884. године за Милана Пироћанца, једног од најзначајних протагониста политичког живота у Србији осамдесетих година XIX века, кућа у Француској улици број 7 представља типичан пример репрезентативне градске архитектуре тог времена. Претпоставља се да је пројекат куће у духу тада владајућег академизма са неоренесансним елементима у обради фасада, израдио архитекта Јован Илкић. Репрезентативни ефекат објекта, конципираног као слободностојећа вила, постигнут је симетричном композицијом основе и богатом декоративном обрадом спољашњости. Општи утисак раскошности у ентеријеру допуњавају гипсана пластика плафона и зидова, ограде од кованог гвожђа и делови намештаја високог занатског нивоа.
Милан Пироћанац (1837-1897), правник и писац, био је и један од оснивача Народне странке и председник Владе краља Милана Обреновића. У његовој кући одвијао се значајан део политичког и друштвеног живота Београда и Србије крајем XIX века. Зграда је потом служила за потребе дипломатских представништава, а од Другог светског рата у њој се налази седиште Удружења књижевника Србије.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84