ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ НОВЕ САЛЕ, 1931.
 
ИЗГЛЕД УГАОНЕ И ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
 
 
 
КУЋА МИЛАНА A. ПАВЛОВИЋА
 
 

Cultural monument
Milan A. Pavlović’s House,
18, Gračanička Street

Споменик културе
Кућа Милана A. Павловића,
Грачаничка 18

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of Milan A. Pavlović was built in 1912 after the design by architect Nikola Nestorović.  It was built as a corner building with one apartment evolving around a central hall. The exterior of the house reveals a combination of the elements of academic architecture with rich Art Nouveau decorations. The facades are divided horizontally by projecting cornices separating the massive skirting from the ground and upper floors and the uppermost part above the roof cornice. The ground floor and the upper floor are designed as a uniform whole, enlivened by vertical pilasters between the windows. Above the roof cornice there is a built attic with small windows of the loft. The corner, rounded, part of the facade is underlined by a circular dome on a semi-circular stand. However, it has changed functions; for a certain period it housed the headquarters of the Danube Equestrian Association “Knez (Prince) Mihailo”, popularly known as the Jockey Club, and the big ceremonial hall was then added to the building. The Institute for Criminological and Sociological Research was located in the building after World War II.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа Милана А. Павловића изграђена је 1912. године према пројекту архитекте Николе Несторовића. Подигнута као угаона стамбена зграда била је предвиђена за један стан који се развијао око централног хола. У компоновању фасада комбиновани су елементи академске архитектуре са богатом сецесијском декорацијом. Фасаде су подељене по хоризонтали профилисаним венцима који деле масивни сокл од приземља и спрата и горњи део изнад кровног венца. Приземље и спрат су обликовани као јединствена целина оживљена по вертикали међупрозорским пиластрима. Изнад кровног венца се уздиже зидана атика са малим прозорима поткровља. Угаони, заобљени део фасаде наглашен је кружним кубетом на полукружном постољу. Грађевина је временом мењала своју намену, а самим тим била је дограђивана и преграђивана. Једно време у њој се налазило седиште Кола дунавских јахача „Кнез Михаило“, популарно назван Џокеј клуб, када је дограђена и велика дворана за забаве. После Другог светског рата у згради је смештен Институт за криминолошка и социолошка истраживања.

 

Службени гласник РС бр.51/97