ОСНОВЕ ПРВОГ СПРАТА И ПРИЗЕМЉА, ПРОЈЕКАТ 1913.
 
ИЗГЛЕД, ПРЕСЕК, ОСНОВЕ ТЕМЕЉА И ПОДРУМА, ПРОЈЕКАТ 1913.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
House of the Building Contractor Karl Knol,
45 Despota Stefana Blvd.

Споменик културе
Кућа грађевинара Карла Кнола у Београду,
Булевар деспота Стефана 45
 
Lokacija     Location
 
 
The house of Karl Knol (1880–1915), one of the leading building contractors of early-20th century Belgrade, was constructed by the owner to a design of the architect Vladimir Simić in 1911–13. Between 1904 and 1912 Knol was contracted for constructing a considerable number of various buildings in Belgrade and Serbia, from private family houses and representative palaces to modern factory structures. Knol’s particular forte was building in a Secession-style, which played in role in the modernization of architectural thinking and the development of urban middle class culture, and he was held in high esteem by his colleagues as a pioneer of modern construction in Serbia. He lived in the family house in Knez Miletina Street (present-day Despota Stefana Blvd.) until the First World War in which he died as a Serbian soldier. The house has been in continuous ownership of the family and his descendants, one of whom was the distinguished late Prof. Slobodan Vitanović, still live in it. The two-storey family house combines a conventional plan and a Secession-style façade. It is one of the buildings whose formal design and use of Secession floral and geometric architectural ornament greatly contributed to the social emancipation of middle class culture and taste and the emancipation of architectural design in general. With its well-balanced proportions, rich and aptly used ornament, balance between architectural and decorative elements, use of polychromy and wrought iron furnishings in the interior and exterior, it is an authentic example of Secession architecture in early-20th century Belgrade architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа грађевинара Карла Кнола (1880-1915), једног од водећих београдских грађевинара са почетка 20. века, подигнута је у периоду 1911-1913. године према пројекту архитекте Владимира Симића, док је грађевинске радове изводио сам власник куће Кнол. У периоду од 1904. до 1912. године Карло Кнол је изводио радове на значајном броју грађевина различитих намена у Београду и Србији, од приватних породичних кућа и репрезентативних палата до модерних фабричких постројења. Истакао се нарочито у грађењу објеката у стилу сецесије, доприносећи тако модернизацији архитектонског мишљења и развоју грађанске културе Београда, а као пионир модерне градње у Србији уживао је велики углед међу колегама. У породичној кући у некадашњој Кнез Милетиној улици број 45 (данас Булевар деспота Стефана) живео је до почетка Првог светског рата, у којем је изгубио живот као српски војник 1915. године. Чланови породице Кнол, међу којима посебно место припада унуку Карла Кнола проф. др Слободану Витановићу, живе у континуитету у овој кући до данас. Спратна породична зграда представља спој традиционално решене основе и фасаде обликоване у стилу сецесије. Припада групи објеката који су својим обликовним решењем и применом сецесијске флоралне и геометријске фасадне пластике, остварили значајан допринос социјалном ослобађању грађанске културе и укуса, али и еманципацији српских архитеката и архитектонске делатности у целини. Својим складним пропорцијама, богатом и зналачки употребљеном орнаментиком, хармоничним односом декоративних и архитектонских елемената, применом полихромије и украса од кованог гвожђа у обликовању екстеријера и ентеријера, представља аутентичан пример сецесијске архитектуре у београдском градитељству с почетка 20. века.
 

Службени гласник РС бр. 122/14