ОПШТИ ИЗГЛЕД ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
 
ИЗГЛЕД КУЋЕ, 1905.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1935.
 
ИЗГЛЕД ИЗ НУШИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
ЈОВАН СМЕДЕРАВАЦ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Jovan Smederevac’s House,
27, Nušićeva Street

Споменик културе
Кућа Јована Смедеревца,
Нушићева 27

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of engineer Jovan Smederevac was built in 1901, after the designs of its owner. Conceived as a corner building of dual purpose, was a narrow front underlined with a dome, the house has spatial arrangement typical of traditional academism. However, the façades carry completely new architectural decorations. The academic approach is visible in the design of symmetrical façades with underlined horizontal division of the walls. The particular quality of the building is its Art Nouveau plastic decoration, one of the first examples of the influence of new stylistic tendencies in Belgrade architecture. Free wall surfaces of the upper floor are enlivened with floral Art Nouveau ornaments, while the front façade has a projecting balcony with a wrought-iron fence, a typical element of the Art Nouveau decorative vocabulary.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа инжењера Јована Смедеревца подигнута је 1901. године према плановима власника. Конципирана као угаони објекат двојне намене, са уским прочељем наглашеним кубетом, зграда се својим просторним решењем везује за академску традицију. Академски приступ присутан је и у обликовању симетрично рашчлањених фасада с наглашеном хоризонталном поделом зидног платна. Особеност објекта представља његова сецесијска пластична декорација, која га чини једним од првих примера продора нових стилских тенденција у архитектури Београда. Сецесијском декорацијом су оживљене слободне зидне површине спрата, а чеона фасада је наглашена истуреним балконом са оградом од кованог гвожђа, такође карактеристичним елементом декоративног језика сецесије.

 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 660/1
од 15.7.1966.