ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА ИЗ КАПЕТАН МИШИНЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ
 
ФАСАДА ИЗ ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ИЗГЛЕД КУЋЕ, РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ 1903.
 
 

Cultural monument
Beta and Rista Vukanović’s House,
13, Kapetan Mišina Street

Споменик културе
Кућа Бете и Ристе Вукановић,
Капетан Мишина 13

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of painters Beta and Rista Vukanović was built in 1901 after the design by architect Milan Kapetanović, as a corner villa with garden. It was conceived as a building of double function with residential quarters on the ground floor and painters’ studios on the upper floor. The horizontal division of the façade separates a skirting zone with the imitation of stone quadrangles in mortar and the polychromatic zone of the ground floor. The painted decoration of the main façade was done by Beta Vukanović – fresco ornaments resembling irises and peacock feathers. Above the main entrance there was a composition with three Muses, protectors of painting, music and dance. This richly painted decoration was lost during the alterations and partition of the house in the 1930s. The house was built for the Painters’ School that Beta and Rista Vukanović kept between 1902 and 1905. This was the last phase in the organization of artistic education in Serbia. It was then taken over by the state Arts and Crafts School, which would become the Academy of Fine Arts later on. Some of the important names in the Serbian twentieth century painting came from the original school, such as Kosta Miličević, Bora Stevanović, Dragomir Glišić, Nadežda Petrovic, and others.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа сликарског пара Бете и Ристе Вукановић саграђена је 1901. године према пројекту архитекте Милана Капетановића, као угаона вила са вртом. Конципирана је као објекат двојне намене са стамбеним простором у приземљу и сликарским атељеима на спрату. Хоризонталном поделом фасаде формирана је зона сокла са имитацијом камених квадера у малтеру и полихромно решена зона приземља. Сликану декорацију главне фасаде, рад Бете Вукановић, чине орнаменти у виду цветова перунике и пауновог перја, изведени техником фрескосликарства. У пољу изнад главног улаза осликана је композиција са представом три музе – заштитнице сликарства, музике и игре. Ова богата сликана декорација изгубљена је приликом измена и преградње зграде тридесетих година XX века. У кући је радила Сликарска школа коју су од 1902. до 1905. године водили Бета и Риста Вукановић. Тиме је означена последња етапа у организацији уметничке наставе код нас, коју ће потом преузети државна Уметничко-занатска школа, касније Академија ликовних уметности. Из Сликарске школе потекла су нека од најзначајнијих имена српског сликарства XX века, попут Косте Миличевића, Боре Стевановића, Драгомира Глишића, Надежде Петровић и других.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84