ТЕРАЗИЈЕ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА УНУТРАШЊЕГ ДВОРИШТА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Krsmanović's House at Terazije,
34, Terazije Street

Споменик културе од великог значаја
Крсмановићева кућа на Теразијама,
Tеразије 34

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1885 as the family house of Marko O. Marković, merchant, it was designed by architect Jovan Ilkić in the style of the nineteenth century academism. It was bought in 1898 by brothers Krsmanović. With rich decorations inside and outside, the house has a rpresentational character. It is located on a slope so that the street side has a raised ground floor and the courtyard side has two storeys overlooking a cascaded garden. The function of the building as an upper middle class family house influenced the dynamic arrangement of the interior. The main façade was composed in three horizontal belts, projecting stone skirting, rich decoration and protruding cornice with attic along the whole length of the house. The façade has an emphasized central projection. The garden façade has a terrace with a baroque ballustrade continuing along the double staircase. The house was temporarily used as the court palace and the union of the South Slavs in one state was proclaimed there in 1918.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је 1885. године као приватна кућа трговца Марка О. Марковића. Браћа Крсмановић су купила имање са кућом на Теразијама 1898. године. Изведена је по пројекту архитекте Јована Илкића, у стилу академизма XIX века. Богато декорисана споља и унутра, зграда има репрезентативан карактер. Лоцирана је на терену у денивелацији тако да са уличне стране има високо приземље, а на дворишној две етаже са излазом на башту у каскадама. Намена зграде као породичне господске куће условила је разуђеност унутрашњег распореда. Главна фасада компонована је у три хоризонтална појаса, високо профилисаним каменим соклом, главним фасадним платном богато украшеним и истуреним кровним венцем са атиком по целој дужини. На фасади је наглашен централни ризалит. Дворишну фасаду карактерише тераса са барокном балустрадом која се наставља у двокрако степениште. Кућа је привремено служила као Двор и у њој је 1918. године проглашено уједињење јужних Словена у јединствену државу.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79