<
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2007.
 
КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ОКО 1910.
 
ГУМПОВ ПЛАН БЕОГРАДА, 1688.
 
ИЗГЛЕД ЗАДАРСКЕ УЛИЦЕ, ОКО 1926.
 
САВСКО ПРИСТАНИШТЕ, 1920.
 
 
 
 
 
ИЗГЛЕД САВСКЕ ПАДИНЕ, ОКО 1904.
 
 

Spatial cultural and historic ensemble of great value
Kosančićev venac

Просторно културно-историјска целина од великог значај
Косанчићев венац

 
Lokacija     Location
 
 
 
Kosančićev venac is the area of the oldest compact Serbian settlement in Belgrade with the preserved old raster of spontaneously created streets, lines of trees and a number of old houses and public buildings. This is a document of the historic development of Belgrade from the first half of the eighteenth century, when the inherited late-mediaeval settlement was reconstructed, to the present day. Kosančićev venac also comprises historic spots with the findings of settlements and the necropolises of the Roman Singidunum, and also remains of the first outskirts of the former town. Kosančićev venac keeps precious examples of traditional Balkan architecture, such as Princess Ljubica’s Residence, the “?” tavern, residential buildings which are trqansitional types from traditional to European architecture – 10, Fruškogorska Street, 18, Kosančićev venac Street, building in European nineteenth century styles, such as the Cathedral, 7-15, Kosančićev venac Street, the house of Dimitrije Krsmanović, 2, Kneza Sime Markovića Street, and twentieth century houses, such as the elementary school next to the Cathedral, the house of Branislav Kojić, 6, Zadarska Street, the building of the Patriarchy, 5, Kralja Petra Street. These, and other buildings, are material evidences of the historic development of Kosančićev venac as an administrative, ecclesiastical and cultural centre, and residential part. Kosančićev venac keeps elements that have been preserved in continuity from the moment they were created as the first important institutions after the establishment of the Serbian state. although the urban whole of Kosančićev venac is not totally compact nor uniform, by the chronology of its creation, typology and style it represents the oldest preserved urban tissue where Serbs have continuously lived. It is also the first developed administrative, cultural, spiritual and economic centre of Belgrade and the renewed Serbian state, and one of the specific spaces of old Belgrade with ambient and visual qualities.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Косанчићев венац представља подручје најстаријег компактног српског насеља у вароши Београду са сачуваним старим растером спонтано насталих улица, старим уличним застором, дрворедима и амбијентом са великим бројем старих кућа и јавних грађевина које документују историјски развој овог дела Београда од прве половине XVIII века, када је извршена реконструкција наслеђеног касносредњовековног насеља, до данашњих дана. У оквире Косанчићевог венца спадају историјска места са налазима насеља и некрополе римског Сингидунума, као прва предграђа изван некадашњих оквира града. На Косанчићевом венцу сачувани су вредни примерци традиционалне балканске архитектуре: Конак кнегиње Љубице, Кафана „?“, стамбене зграде које представљају прелазне типове од традиционалне ка европској архитектури – Фрушкогорска 10, Косанчићев венац 18, објекти градске архитектуре европских стилова XIX века – Саборна црква, Косанчићев венац 7 - 15, Кућа Димитрија Крсмановића, Кнеза Симе Марковића 2, значајне грађевине XX века – Основна школа код Саборне цркве, Кућа Бранислава Којића, Задарска 6, зграда Патријаршије, Краља Петра 5. Ове, као и друге зграде, чине материјална сведочанства историјског развоја Косанчићевог венца као управног, црквеног и културног центра, као и стамбеног средишта. Косанчићев венац поседује садржаје који су у континуитету сачувани од тренутка када су на том месту оформљене прве значајне институције по стварању модерне српске државе. Мада урбана целина Косанчићевог венца није сасвим компактна нити јединствена по хронологији настанка, типологији или стилској припадности, она представља најстарије сачувано градско ткиво у којем у континуитету живе Срби. Она је такође и први развијени управни, културни, духовни и економски центар Београда и обновљене српске државе и један од специфичних простора старог Београда са амбијенталним и ликовним квалитетима.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79