ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1940.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ ТЕРАЗИЈЕ
 
СКУЛПТУРА СИМА ИГУМАНОВ СА СИРОЧИЋИМА, РАД ВАЈАРА ЛОЈЗЕ ДОЛИНАРА
 
 
 
 
ТЕРАЗИЈЕ КРАЈЕМ ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
 

Cultural monument
Building of Igumanov,
31, Terazije Street

Споменик културе
Игуманова палата,
Теразије 31

 
Lokacija     Location
 
 
 

The building was completed in 1938 after the design of Petar and Branko Krstić, in the style of modernism. On the front of the façade there is the following text: “The Endowment of Sima Andrejević Igumanov Prizrenac”. Sima Andrejević Igumanov (1804-1883) was a merchant and in 1872 he opened in Prizren a Theological School – Teachers College which was financed by the rent gathered from the house he had built in Belgrade as his endowment. The representative building is one of the most important works of architects Petar and Branko Krstić and also one of the crucial buildings that reflect the transformation process from the traditional academic concept to modernism. It was conceived as a modernized version of the Serbian-Byzantine style with broad arcades on the ground floor, vertically divided façade and the decorative motif of elongated arched apertures. This motif, originally an element of the Serbian-Byzantine style, is accentuated on the corner and contraposed to the features of late modernism, such as marble covering of the façade, series of rectangular windows on the last floor and the protruding eaves over the ground floor. A sculpture of Sima Igumanov with orphans, the work of sculptor Lojze Dolinar, stands on the top of the building.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Игуманова палата подигнута је 1938. године према пројекту Петра и Бранка Крстићa, у стилу модернизма. На прочељу фасаде налази се натпис: „Задужбина Симе Андрејевића Игуманова Призренца“. Сима Андрејевић Игуманов (1804-1883), трговац, отворио је 1872. године у Призрену Богословско-учитељску школу, чије је издржавање обезбедио тиме што је подигао палату на Теразијама и створио задужбину која је доносила редовне приходе. Репрезентативна градска палата једно је од најзначајнијих дела архитеката Петра и Бранка Крстића, уједно и један од кључних објеката на коме се огледа процес трансформације традиционалног академског концепта у модерни. Замишљена је у модернизованој верзији српско-византијског стила, са широким аркадама у приземљу, вертикално рашчлањеном фасадом на спратовима и декоративним мотивом издуженог лучног отвора. Овај мотив, који своје порекло води из српско-византијског стила, наглашен је на углу и супротстављен формалним одликама касног модернизма - мермерној облози фасаде, низовима правоугаоних прозора на последњем спрату и јакој надстрешници у приземљу. На врху зграде првобитно се налазила скулптура Симе Игуманова са сирочићима, рад вајара Лојзe Долинара.

 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1082/1
од 24.5.1977.